Tematiska tillägg

Det finns två tematiska tillägg till översiktsplanen i kommunen: Vidkraft och LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge. Det har även tagits fram förslag till program för framtida bebyggelse i centrala Herrljunga tätort.

Vindkraft

Tematiskt tillägg till översiktsplanen med inriktningen vindkraft, antogs 2011-09-06. Planen är delvis inaktuell. I planen föreslås en större utbyggnad av vindkraft i fem områden. Inom två av dessa har Försvarsmakten restriktioner som innebär att en utbyggnad inte är möjlig. Även inom övriga områden finns vissa restriktioner. De delar av planen som är aktuella har arbetats in i den nya översiktsplanen. Vindkraftplanen kan fortsatt användas som ett underlag vid vindkraftplanering.

LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Tematisk fördjupning av översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära läge – Sämsjöområdet, fördjupad del av översiktsplan, antogs 2011-09-06. I planen redovisas hur en landsbygdsutveckling kan ske inom strandskyddade områden runt Sämsjön. Innehållet i planen är till delar genomfört men planen är i övrigt aktuell.

Vision Herrljunga tätort (planprogram)

Till alla i Herrljunga kommun, myndigheter och intresserade. Program för framtida bebyggelse i centrala Herrljunga tätort. Förslag till program har tagits fram för framtida bebyggelse i centrala Herrljunga tätort.

Här ser du ett exempel på hur det skulle kunna se ut i framtiden i området kring Stadsparken.

Genom texter och bilder i form av 3D-skisser kan alla ta del av hur det skall se ut i framtiden och lätt kunna delta i diskussionerna kring våningshöjder, möjliga byggrätter, trafiklösningar med mera. Hur ska centrala Herrljunga se ut i framtiden?

Programmet är tänkt att kunna användas i en process där det ges möjlighet för alla invånare i kommunen att diskutera, tycka till och påverka den fysiska miljöns utformning i det framtida Herrljunga.

Handlingar för planprogrammet finns här nedan och de finns även tillgängliga på Plan- och byggenheten i kommunhuset.