Karta och geografisk information

Herrljunga kommun använder sig av GEOSECMA for ArcGIS som Geografiskt InformationsSystem (GIS).

En illustration som visar en karta över Herrljunga kommun. 

Herrljunga kommun karta i GIS

Geografiska informationssystem, GIS

Enkelt förklarat är GIS en kombination av kartor och tabeller. Informationen lagras i tabeller som kopplas till en geografisk plats i form av koordinater i kartan. I GIS-systemet ligger informationen i olika skikt, där varje skikt innehåller en specifik typ av information, t.ex. vägar, byggnader eller fastigheter. Informationen i skikten kan analyseras och specifik information kan selekteras, man kan göra analyser för att hitta alla fastigheter med en viss storlek eller avstånd till vatten från en specifik punkt.

Inom kommuner är ca 80 % av all information som hanteras bunden till en geografisk plats. Genom att kunna koppla ihop kommunens GIS-system med andra databaser, register och system underlättas analyser och bidrar till ökad effektivitet och bättre beslutsunderlag i kommunens verksamheter.

Behandling av personuppgifter

I Herrljunga kommuns GIS-system finns koppling till databaser innehållande personuppgifter från Lantmäteriets fastighetsregister, Kommuninvånarregistret samt ärendehanteringssystemet EDP Vision. Genom behörighetstilldelning i systemet, styrs så endast de användare som utifrån sina arbetsuppgifter behöver tillgång till personuppgifter får det.