En kommun fri från våld

Herrljunga kommun satsar på att förebygga våld och skapa ett samhälle fritt från våld genom projektet "En kommun fri från våld".

Universella insatser för att förebygga våld

Om alla individer i samhället har en attityd om att våld inte är normalt bidrar det till att våld blir mindre normaliserat. Det arbetet ingår i så kallade universella våldsförebyggande insatser. Ifall samhället reagerar redan vid lindrigt våld så kommer det att bli färre grova våldshändelser. I praktiken innebär det att om fler människor såg sig som möjliga ingripare vid våld så skulle det bli svårare att utöva våld.

Universella insatser är de insatser som riktar sig brett, oavsett erfarenheter av våld.

En kommun fri från våld

Herrljunga kommun jobbar under 2022-2024 med projektet En kommun fri från våld utifrån politiska beslut. Projektet började med en lokal kartläggning för att få en tydlig nulägesbild av våldet i kommunen. Kartläggningen visade att våld på många sätt är vardag för många, inte minst för barn och unga. Barn och unga utsätts framförallt i skolan, i hemmet och på den digitala arenan. Det finns skillnader i vilket våld som unga killar och unga tjejer utsätts för, där killar i större utsträckning är utsatta för skojbråk, hot och misshandel, och tjejer för sexuellt våld och våld i nära relation. I vuxenåren är det framförallt våld i nära relationer riktat mot kvinnor som utmärker sig.

Kartläggningen är en viktig vägvisare för kommunens fortsatta arbete. Mycket av arbetet handlar om att höja kunskapen om våld genom utbildningsinsatser och metodutveckling. Arbetet behöver göras gemensamt utifrån en hela-kommunen-ansats, där många verksamheter och aktörer arbetar tillsammans för att förebygga våld.

Utgångspunkten i projektet är Världshälsoorganisationens (WHO) rekommenderade förändringsprinciper mot våld. Förändringsprinciperna är effektutvärderade, det vill säga forskning visar att genom att arbeta med de tre förändringsprinciperna så ger det positiva effekteter på våldet, som minskat våld i samhället.

Vilka är de 3 förändringsprinciperna?

Förändringsprincip 1: Våldspyramiden

Förändringsprincip 2: Destruktiva könsnormer

Förändringsprincip 3: Aktiva åskådare

Våldspyramiden

"En tillvaro fri från våld"