En kommun fri från våld

Herrljunga kommun satsar stort för att främja trygghet och förebygga våld. Under det treåriga projektet En kommun fri från våld skapas strukturer och systematik för ett långsiktigt våldspreventivt arbete.

”Våld kan förebyggas. Det är inte en önskedröm, utan ett påstående baserat på fakta.” WHO: Violence prevention: the evidence

En bild med händer som pekar upp till himmelen

HELA KOMMUNEN KAN ARBETA VÅLDSFÖREBYGGANDE

Under åren 2022–2024 sprids kunskap och metoder i kommunens alla verksamheter och samverkan skapas med näringsliv och föreningar. Barn och ungdomar möts av våldsförebyggande insatser och metoder i skola och förskola. Öppna förskolan utvecklar föräldraskapsstöd utifrån ett våldsförebyggande perspektiv. Alla kommunens chefer utbildas och utvecklar insatser för att främja trygghet och förebygga våld. Ett förebyggande arbete kan nå längre om det sker i samverkan. Därför erbjuds utbildningar även till civilsamhälle och näringsliv för att fånga upp och utveckla det våldsförebyggande arbete som sker där. Allmänheten nås av satsningen genom kampanjer och öppna föreläsningar.

VILL DU VARA MED?
Vad kan din verksamhet, din förening eller ditt företag göra för att vara med och främja trygghet och förebygga våld? Varmt välkommen att kontakta oss för att få veta mer!

Våldsförebyggande arbete

GÅR DET ATT FÖREBYGGA VÅLD?

Våld kan förebyggas. Det är inte en önskedröm, utan ett påstående baserat på fakta. (WHO, 2010)

Våld kan förebyggas genom att vi fokuserar på tre faktorer för förändring:

Våld – att öka kunskapen om sambandet mellan lindrigt och grovt våld. När fler har kunskaper om våld och känner igen lindriga former av våld minskar risken att grövre våld uppstår. Det gäller alltså att börja tidigt, innan våldet är ett faktum.

Genus – att synliggöra samband mellan destruktiva könsnormer och våld. I många sammanhang accepteras en tuff attityd, ”skojbråk” och att lösa konflikter med våld. Det är särskilt vanligt att killar och män tillåts bete sig så. De normerna behöver utmanas, så att killar och män inte förväntas använda våld.

Aktiv åskådare – att inspirera till att ingripa vid våld, även lindrigt våld. När våld händer finns det ofta många åskådare som ser, förstår eller anar det. Om åskådarna inte gör något kan våldet fortsätta. Därför behöver fler bli aktiva åskådare och lära sig olika sätt att ingripa och markera att våld inte är okej. Det går att agera före, under och efter våld.

de tre förändringsfaktorerna: våld, genus, aktiv åskådare

Kommunövergripande arbete

Kartläggning av våld samt risk- och skyddsfaktorer
Som grund för den våldspreventiva satsningen gjordes en kartläggning av våld och otrygghet i Herrljunga. Framöver ska våld samt risk- och skyddsfaktorer kartläggas återkommande.

Kompetensförsörjning och processtöd
Alla verksamheter i kommunen kan få utbildning i att förebygga våld och stöd i att implementera i det ordinarie arbetet. Samtliga chefer i kommunen ska gå utbildning i våldsprevention. Även föreningsliv och företagare är välkomna att kontakta kommunen för att få tillgång till utbildning.

Skola och förskola

Utbildning i att förebygga våld
All personal inom förskolor och fritidshem har utbildats i att förebygga våld. Elevhälsan har utbildats och arbetar löpande med att utveckla sitt våldsförebyggande arbete.

Metoder i förskolor
Förskolorna i Herrljunga arbetar utifrån bokpaket och övningar som ger barnen träning i att respektera andras gränser och att känna sig trygga med att sätta egna.

Metoder i skolor
Alla mellanstadieskolor i kommunen arbetar med metoden Agera tillsammans. Länk till annan webbplats. Metoden ger eleverna kunskap om våld och om hur vi alla, på ett tryggt sätt, kan göra något före, under och efter en situation där våld förekommer.

På högstadiet och gymnasiet används metoden Machofabriken Länk till annan webbplats..- Metoden är ett verktyg för jämställdhet och mot våld bland unga.

Fritidsgård och Sportcenter

Utbildning i att förebygga våld
På fritidsgården Freetime och på Sportcenter finns medarbetare som utbildats till processledare i våldsprevention. Det innebär att de kan utbilda och stötta verksamheter i att implementera ett våldsförebyggande arbete.

Rutiner och arbetssätt
Freetime och Sportcenter implementerar ett våldsförebyggande perspektiv i sina rutiner och arbetssätt.

Föreningsliv

Utbildning i att förebygga våld
Föreningar är välkomna att kontakta kommunen för att få tillgång till utbildning.

Certifiering: Utmärkt förening
Genom certifieringen Utmärkt förening kan föreningar säkerställa kvaliteten inom sin barn- och ungdomsverksamhet. I grunden handlar det om att skapa en trygg och hälsofrämjande miljö för barn och unga.

Kampanjer

En vecka fri från våld
Varje år i november arrangeras den nationella kampanjen En vecka fri från våld Länk till annan webbplats.. I Herrljunga uppmärksammas kampanjen genom kompetensutveckling för medarbetare, programpunkter för föreningsliv och allmänhet samt i sociala medier.

Svartsjuka är inte romantiskt
Syftet med kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats. är att uppmärksamma och förebygga killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Kampanjen äger rum årligen i februari och mars. I Herrljunga uppmärksammas kampanjen på skolor och i sociala medier.