Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människors hälsa eller miljön. För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar.

Miljöfarliga verksamheter delas upp i fyra nivåer beroende på storlek och hur miljöstörande verksamheten är (Miljöprövningsförordningen (2013:251) Länk till annan webbplats.):

  • A-verksamheter - tillstånd ska sökas hos Mark- och miljödomstolen
  • B-verksamheter - tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen
  • C-verksamheter - anmälan ska göras till kommunen
  • U-verksamheter - utan anmälnings- eller tillståndsplikt.

Om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet kan du gärna vända dig till miljöenheten för mer information. För att anmäla start av en C-verksamhet hos kommunen kan du använda blanketten ”Anmälan om miljöfarlig verksamhet Länk till annan webbplats.”.

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till miljöenheten. Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd, såvida det inte bara handlar om en mindre förändring. Då kan det räcka med en anmälan.

Tillsyn

Miljöenheten har i uppdrag att kontrollera att C-verksamheter och verksamheter utan anmälnings- eller tillståndsplikt följer den lagstiftning som finns på området. Det innebär att du som har en sådan verksamhet får räkna med att miljöenheten kommer och besöker dig med jämna mellanrum för att kontrollera att ditt företag följer regelverket på miljöområdet. Tillsynsbesöken finansieras genom en avgift som ditt företag får betala. Avgifterna framgår i kommunens Taxa inom området för miljöbalken. Större verksamheter har vanligen årlig avgift som debiteras en gång per år, medan mindre verksamheter har timavgift som debiteras i samband med tillsynsbesöket.

En rutininspektion innebär oftast att du ska kunna redovisa vilka risker som kan finnas och hur du undviker eller begränsar dessa risker. Som verksamhetsutövare ska du, enligt miljöbalken, ha kunskap om riskerna för miljö- eller hälsopåverkan av din verksamhet. Du ska också veta hur du förebygger dessa risker och kunna lämna de uppgifter som tillsynsmyndigheten efterfrågar.