Egenkontroll – Miljöfarlig verksamhet

Egenkontroll är ett verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger dig som verksamhetsutövare kunskap om din verksamhets miljöpåverkan och skapar ett systematiskt arbete som ger underlag för att förbättra verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Ett levande dokument

En egenkontroll är ett levande dokument som ska uppdateras kontinuerligt. Det är ett ständigt pågående arbete i fyra steg:

 • Planera verksamheten med avseende på miljöpåverkan
 • Genomföra kontrollen av verksamheten
 • Följa upp resultat av kontrollen
 • Förbättra kontrollen

Egenkontrollen regleras av:

 • De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. i miljöbalken
 • Kravet på egenkontroll enligt 26 kap. 19 § i miljöbalken
 • Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) 

Innehåll

Det finns 4 punkter som du som har en A-, B- eller C-verksamhet särskilt behöver tänka på:

 1. Ansvarsfördelning
 2. Rutiner för kontroll
 3. Anmälan vid driftstörning
 4. Kemikalieförteckning

Ansvarsfördelning

4 § FVE "För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten..."

Arbetsuppgifterna bör vara fördelade så långt ut i organisationen som det är lämpligt. Ansvaret ska vara dokumenterat och fastställt.

Ansvaret kan ligga på en viss funktion eller namngiven person på en viss befattning. Det räcker inte med att ansvaret ligger på en viss enhet eller del av verksamheten. Den person som har ansvaret ska ha getts förutsättningar i form av kunskaper, befogenheter och resurser.

Rutiner för kontroll

5 § FVE "Verksamhetsutövaren skall ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön."

Det är viktigt att du som har företag på ett enkelt sätt dokumenterar de rutiner som finns på ditt företag. Rutinerna behöver ses över och uppdateras regelbundet.

Det behöver finnas rutiner för exempelvis:

 • Skötsel och underhåll
 • Kalibrering och avläsning av instrument
 • Åtgärda identifierade avvikelser eller brister (avvikelserutiner)

Anmälan vid driftstörning

6 § andra stycket FVE "Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta."

Rapportering ska göras redan vid misstanke om att störningen kan medföra en risk för hälsa eller miljö. Driftstörning där ditt företag omedelbart måste underrätta miljöförvaltningen kan till exempel vara:

 • Överskridande av gränsvärde
 • Överskridande av riktvärde, som inte är tillfälligt, på grund av större störningar i processen
 • Okontrollerat utsläpp till recipient
 • Brand, rökutsläpp, för omgivningen synliga, onormala utsläpp
 • Kontrollerat, planerat överutsläpp (t ex utsläpp av avloppsvatten vid underhållsarbete)

Rapportering av en störning ska ske omedelbart. Om inte rätt handläggare kan nås, kan ändå ett meddelande lämnas, i första hand per telefon eller e-post.

För att undvika driftstörningar eller liknande händelser och minska risken för olägenhet ifall de trots allt inträffar är det viktigt att du som företagare gör en riskanalys för din verksamhet. Riskanalysen behöver dokumenteras och uppdateras regelbundet.

Kemikalieförteckning

7 § FVE "Verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt."

Kemikalieförteckningen bör uppdateras regelbundet. Utse en ansvarig person med rätt kompetens för att sköta dokumentationen. Miljöenheten kan kräva in dokumentation vid tillsyn för att se att lagarna om kemikalier i miljöbalken uppfylls.

Hanterar din verksamhet märkningspliktiga kemikalier, oavsett antal eller mängd, ska du som företagare införskaffa säkerhetsdatablad för produkterna.