Avgifter äldreomsorg

Det är vilken hjälp du får och vilken typ av boende du har som avgör hur mycket du ska betala till kommunen. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Avgiften för personlig omvårdnad, hemsjukvård, utkörningsavgift och trygghetslarm justeras utifrån dina intäkter och fasta kostnader (hyra). Dessa avgifter ingår i det så kallade högkostnadsskyddet som 2024 uppgår till 2575 kr. För att vi ska kunna beräkna din avgift behöver du skicka in inkomstförfrågan till avgiftshandläggaren via e-tjänst. Kostnaden för mat, hyra och förbrukningsartiklar ingår inte i högkostnadsskyddet vilket innebär att ingen justering på den kostnaden görs.

Följ respektive länk till e-tjänsten för att lämna in inkomstförfrågan.

Saknar du medel för att kunna betala fakturan från kommunen kan du söka om ekonomiskt stöd från pensionsmyndigheten i form av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Mer information hittar du på pensionsmyndighetens hemsida.

Särskilt boende

När du bor på ett särskilt boende betalar du för personlig omvårdnad. Personlig omvårdnad uppgår till 2575 kr/månad men justeras utifrån dina ekonomiska förutsättningar. Utöver kostnaden för personlig omvårdnad betalar du för mat (6 555 kr/månad), förbrukningsartiklar (160 kr/månad) samt hyra. Hyran varierar beroende på boende och lägenhet. Hyran höjs årligen enligt beslut från socialnämnden. För hyran kan du söka bostadstillägg för pensionärer (BTP) hos Pensionsmyndigheten.

När du flyttar in på ett särskilt boende kan du begära jämkning för hyran, dvs. att kommunen betalar under uppsägningstid (max 3 månader) det lägsta hyresbeloppet, för de som inte har hög inkomst så att förbehållsbeloppet garanteras.

Korttid

När du bor på korttiden betalar du för personlig omvårdnad samt kost. Personlig omvårdnad uppgår till 86 kr/vistelsedygn, dock högst 2645 kr/månad. Vilken avgift du ska betala justeras utifrån dina ekonomiska förutsättningar. Utöver kostnaden för personlig omvårdnad betalar du för mat (219 kr/dygn) samt boendeavgift (88 kr/dygn dock högst 2575 kr/månad). Kostpriset avser även sondmat.

Dagverksamhet/Dagträffen

På dagträffen betalar du per deltagartillfälle. Omsorgsavgiften per deltagartillfälle är 86 kr, dock högst 2575 kr/månad. Vilken avgift du ska betala justeras utifrån dina ekonomiska förutsättningar. Utöver omsorgsavgiften debiteras du för Frukost och kaffe (29 kr/dag), Lunch (79 kr/dag) och för resa till dagträffen om du är i behov av det.

Hemtjänst

Har du beslut om insatser enligt socialtjänstlagen i form av hemtjänst betalar du för insatsen beroende på dess omfattning. Avgiften beslutas utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Avgiftsnivå 1

1-4 gånger i månaden – 812 kr

Avgiftsnivå 2

2-7 gånger i veckan - 1 576 kr

Avgiftsnivå 3

Fler än 7 ggr/vecka - 2 575 kr

Andra avgifter

  • Hemsjukvård - 415 kr
  • Trygghetslarm - 325 kr
  • Matdistribution – 83 kr/portion + 57 kr/vecka för utkörning
  • Avlösning upp till 10 timmar - Avgiftsfritt
  • Ledsagning - Avgift för ledsagning som utförs av ledsagare anställd av kommunen beräknas på samma sätt som hemtjänstinsatser, enligt ovan avsnitt.

Alla belopp avser 2024.

Bostadstillägg

För att vi ska ta hänsyn till hyran när vi beräknar din avgift ska du ansöka om bostadstillägg från pensionsmyndigheten. Bostadstillägget är ett tillägg till den allmäna pensionen och en del av grundskyddet. Du hittar mer information om bostadstillägg på Pensionsmyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..