Ljung 1:19

Fastighet Ljung 1:19, Klövervägen

Bygg- och miljönämnden i Herrljunga den 31 oktober 2018, §59 , antagit Ändring av Detaljplan, Ljung 1:19 mfl KLÖVERVÄGEN

Kungörelse

Detaljplan Herrljunga kommun

Följande plan har vunnit laga kraft

Ändring av Detaljplan, Ljung 1:19 mfl KLÖVERVÄGEN. Antagen 31 oktober 2018 §51. Laga kraft 23 November 2018.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Bygg- och miljönämnden

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av

Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt 0513-171 80


Herrljunga kommun Plan- och Byggenheten
Box 201, 524 23 Herrljunga
Mail: bygg@admin.herrljunga.se