Ljung 1:19

Fastighet Ljung 1:19, Klövervägen

Bygg- och miljönämnden i Herrljunga den 31 oktober 2018, §59 , antagit ändring av detaljplan, Ljung 1:19 med flera, Klövervägen.

Kungörelse

Detaljplan Herrljunga kommuny, följande plan har vunnit laga kraft:

Ändring av detaljplan, Ljung 1:19 med flera, Klövervägen.

Antagen 31 oktober 2018 §51. Laga kraft 23 November 2018.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.