Kommunens organisation

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Direkt under fullmäktige finns kommunstyrelsen och nämnderna, de kommunala bolagen, kommunrevisionen, kommunens stiftelse och eventuella fullmäktigeberedningar.

Kommunens organisation 2023

För att fullmäktigen ska kunna ta genomtänkta beslut måste ärendena beredas. Beredning betyder att någon tar fram beslutsunderlag där det framgår varför ett beslut i saken behövs, vad det kostar, vem betalar, vad det innebär för samhället och så vidare. Denna beredning görs i kommunstyrelsen och nämnderna som ansvarar för var sitt specialområde. Under nämnderna finns förvaltningar som sköter de praktiska frågorna och agerar som expertis för att politikerna ska få korrekt information att utgå ifrån.

Frågor med affärsmässig karaktär sköts av de kommunala bolagen som i Herrljunga ansvarar för de kommunala bostäderna samt el-och vattenfrågorna. Kommunrevisionen kontrollerar att de olika instanserna fungerar som det är tänkt och rapporterar till fullmäktige. Fullmäktige kan tillsätta beredningar i övergripande frågor som inte kan hanteras av kommunstyrelsen och nämnderna. När till exempel politiker ska väljas till kommunstyrelsen och nämnderna tar valberedningen fram förslag till fullmäktige. 

*Servicenämnd: IT, växel, telefoni har säte i Herrjunga kommuns organisation men verksamhetsansvar omfattar både Herrljunga och Vårgårda kommun.

**Servicenämnd: personal, ekonomi har säte i Vårgårda kommuns organisation men verksamhetsansvaret omfattar både Herrljunga och Vårgårda kommun.