Grunder för behandling

För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter och utföra de tjänster och service vi gör, måste vi ha en så kallad rättslig grund. Det kan vara lagstiftning som gör att vi har rätten att behandla uppgifterna, eller så kan det vara ett avtal mellan dig och Herrljunga kommun. Här anger vi de olika grunderna för att få behandla dina personuppgifter och vad det innebär för dig.

Redogörelse

Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. Här följer en kortfattad redogörelse.

Samtycke

Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen. Obs! I många fall är det inte lämpligt eller kanske inte ens möjligt att stödja sig på den registrerades samtycke. Därför ska det alltid övervägas först om det går att stödja personuppgiftsbehandlingen på någon av de andra rättsliga grunderna.

Avtal

Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige.

Intresseavvägning

Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Rättslig förpliktelse

Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.

Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse

Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Grundläggande intresse

Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att skydda en registrerad som inte kan lämna samtycke, till exempel om den är medvetslös.