Herrljunga kommuns arkiv

Administration- och kommunikationsenheten ansvarar för centralarkivet. Kommunens nämnder levererar handlingar för slutbevaring i någon av centralarkivets depåer i enlighet med svensk offentlighetslag och arkivlagstiftning. I övrigt sker leveransen i enlighet med Herrljungas lokala riktlinjer och rutiner för arkiv- och informationshantering.

Vad är ett arkiv?

Ett arkiv är en sammanhållen mängd handlingar som hålls ordnade av en avgränsad arkivbildare. Handlingarna i ett kommunalt arkiv är ett resultat av kommunens nämnder och kommunala företag. Alla handlingar som finns i centralarkivet är allmänna, men behöver inte per automatik vara offentliga. Information kring dess offentlighet finns förklarade i avsnittet om kommunens diarium.

Vad går det att hitta i Herrljunga kommuns arkiv?

Utöver de handlingar som levereras till kommunarkivet som uppstår i dagens verksamhet, består kommunens arkiv av en samling historiska arkiv. Handlingar som protokoll, räkenskaper, skrivelser och korrespondens, brev och ritningar, skolarkiv med betyg och elevförteckningar, fotografier med mera. Tidsmässigt omfattar de historiska handlingar en period från 1863 (vid kommunreformen) och fram tills dagens Herrljunga kommun bildades 1974.

Arkivhandlingar som avsatts i verksamhet rörande sjukvården innan nedanstående kommunsammanslagning 1974, finns slutbevarade hos regionarkivet i Göteborg, alternativt hos regionarkivet i Vänersborg. Detta material finns i olika utsträckning digitaliserat i Nationell arkivdatabas Länk till annan webbplats., (NAD), där Riksarkivet erbjuder olika sökvägar till Sveriges olika arkivinstitutioner.

Kommunarkivets arkivarie är arkivföreståndare för Herrljunga föreningsarkiv, läs mer om vad detta innebär på sidan föreningsarkivet Länk till annan webbplats..

Tiden före kommunsammanslagningar

Arkivets äldre kommunala del omfattar mindre kommuner från tiden före kommunsammanslagningarna 1952, då Gäsene kommun och Herrljunga köping bildades, och fram 1974 då Herrljunga kommun bildades. Vid eftersökning i arkivhandlingarna från tiden före 1974 så underlättar det om det finns ett ungefärligt årtal och vilken kommun.

Upphörda kommuner 1863-1951 som bildade Gäsene kommun: Alboga, Broddarp, Eriksberg, Grude, Hov, Hudene, Jällby, Källunga, Mjäldrunga, Molla, Norra Säm, Od, Skölvene, Södra Björke, Vesene, Öra.

Upphörda kommuner 1863-1951 som bildade Herrljunga Köping: Bråttensby-Landa, Eggvena, Remmene, Tarsled, Fölene, Herrljunga.

Hur kan jag ta del av arkivhandlingar?

Genom offentlighetsprincipen har alla svenska eller utländska medborgare rätt att ta del av de allmänna handlingar som myndigheterna har arkiverade eller expedierar. Du har rätt att personligen inkomma med en begäran om utlämning av handlingar, antingen via e-post, telefon eller på plats. En begäran ska alltid vara ställd som begäran av utlämnande av allmän handling. För bästa handläggning ska en begäran vara så precis som möjligt, det vill säga: vad är det för typ av handling eller information du söker, vilket eller vilka år och vilket geografiskt område är av intresse? Ju smalare fråga du har, desto snabbare går det att hämta fram handlingen.

Arkivhandlingarna kommer alltid att sekretessprövas innan de lämnas ut, för att se till att eventuell känslig information inte sprids. Detta regleras i lagen om Offentlighet och Sekretess (OSL) och kan i vissa fall behöva ta hänsyn till kriterier ställda i Dataskyddsförordningen.

Om du vill få papperskopior på handlingar som inte är alltför sköra, så är de första nio sidorna gratis. Därefter tillkommer en avgift på 50 kr för den tionde sidan och resterande sidor har en avgift på 2 kr styck. Om handlingen är för skör för att kopieras fotograferas den istället.

Om du har gamla handlingar som du skulle vilja lämna in till kommunarkivet så är du välkommen att i första hand kontakta kommunarkivarien. Kommunarkivet tar inte emot handlingar utan att först ha tittat på materialet och fått närmare information kring det.

  • Om det är material som inte hör hemma i kommunarkivet vägleder arkivarien dig gärna vidare med information om var du istället kan lämna in materialet.
  • Du behöver kontakta kommunarkivarien minst en vecka i förväg för kunna lämna in material.
  • Allmänna frågor kring föreningsarkivet ställer du i första hand direkt till föreningsarkivet, vars kontaktuppgifter du finner på kommunens föreningssida.

Kommunarkivarien är tillgänglig för att öppna och stänga föreningsarkivet 8-12 varannan fredag, ojämna veckor. Du behöver boka tid minst en dag i förväg för att kunna komma in, antingen via telefonsamtal, eller i mejl ställt till kommunarkivarien.