Förvaltningsorganisation

I Herrljunga är kommunens ansvarsområden indelade i fyra facknämnder. Därutöver har kommunstyrelsen sin förvaltning. Kommunens IT-frågor samt ekonomi- och personalfrågor hanteras gemensamt med Vårgårda under förvaltningsliknande former.

De kommunala förvaltningarna styrs av förvaltningschefer som i sin tur ansvarar för olika verksamheter, avdelningar och enheter. I Herrljunga består de fyra facknämnderna av bildning, tekniska, bygg och miljö samt socialförvaltning. Kommunstyrelsens förvaltning består av funktionerna folkhälsa, översiktlig planering, turism samt central administration och kommunikation.

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola, gymnasieskola, bibliotek och musikskola.

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

Under området förskoleverksamhet och skolbarnomsorg ingår förskola, öppen förskola, familjedaghem, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och korttidstillsyn för barn över 12 år.

Skola och gymnasieskola

Under området skola ingår förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, obligatorisk särskola, kommunal vuxenutbildning (komvux), vuxenutbildning för personer med utvecklingstörning (särvux) och svenska för invandrare (SFI).

Grundskolor och förskolor

En god utbildning grundläggs redan i förskolan som är det första steget i barnens utbildning. I alla våra verksamheter, från förskolan och grundskolan till gymnasieskolan, strävar Herrljunga kommun efter att ha en hög andel behöriga lärare.

I Herrljunga finns både kommunala och kooperativa huvudmän för förskoleverksamheterna medan skolorna har kommunen som huvudman. Det finns även pedagogigsk omsorg (dagbarnvårdare) i både kommunal och enskild regi.

Bildningsnämnden är den kommunala, politiska nämnd, som ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan, fritidshemmen och grundsärskolan.

Under bildningsnämnden finns bildningsförvaltningen med uppgift att administrera och verkställa nämndens beslut samt övriga krav som nämnden har enligt skollagen och andra författningar.

För verksamheterna är det rektorn som har ansvar. En rektor på en grundskola är även chef över fritidshemmen.

Gymnasieskolan Kunskapskällan

Kunskapskällan är Herrljunga kommuns egen gymnasieskola.

Bibliotek och musikskola

Herrljunga kommun har två bibliotek: Herrljunga bibliotek och Ljungs bibliotek, samt ett kulturhus som bildningsnämnden ansvarar för. Bildningsnämnden ansvarar även för Herrljunga musikskola, som är en kommunal, frivillig skola. Musikskolan erbjuder undervisning i musik för alla åldrar, från och med förskoleklass till och med vuxenålder.

Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningens uppgift är att, på nämndens uppdrag, vara kommunens tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen och lag om skydd mot olyckor. Förvaltningens tjänstemän arbetar med tillsyn, handlägger ansökningar om tillstånd/bygglov, bedriver fysisk detaljplanering och räddningstjänst.

Ansvar och uppgifter

I förvaltningen ingår tillsyn och myndighetsutövning inom miljöbalken och livsmedelslagen, handlägga ansökningar om tillstånd/bygglov, bedriva fysisk detaljplanering och ansvarar för kart- och mätverksamhet, adressregister, energirådgivning och för GIS. Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser vid olyckshändelse och verkar för att hindra överhängande fara för olyckshändelse och för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö.

Räddningstjänsten ansvarar även för frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor som hanteras i kommunen.

Miljöenheten

Miljöenheten är den kommunala tillsynsmyndigheten för framförallt miljöbalken och livsmedelslagen. Kärnan i miljöenhetens verksamhet är att bedriva tillsyn på verksamheter som kan ha påverkan på människors hälsa eller miljön och att handlägga inkommande ärenden kopplat till miljöenhetens lagstiftningsområden.

Miljöenheten riktar sig till olika aktörer, bland annat privatpersoner, industriverksamheter, jordbruksföretag, livsmedelsföretag, skolkök, anläggningar för vattenförsörjning och förskolor.

De områden som miljöenheten ägnar mest tid åt är tillståndsprövning av små avloppsanläggningar och tillsyn av miljöfarliga verksamheter.

När det gäller frågor kopplade till livsmedelslagen eller miljöbalken går det bra att kontakta miljöenheten för rådfrågning. Till miljöenheten kan också allmänheten vända sig med klagomål om buller, skadliga utsläpp, misstänkt matförgiftning och annat som riskerar att orsaka olägenhet för hälsa och miljö.

Plan- och byggenhet

Enheten är uppdelad i olika funktioner för Planverksamhet, Bygglov, Bygganmälan, Tillsyn, MBK-verksamhet, Rådgivning och Service, GIS och Energirådgivning.
Bygg- och miljöförvaltningen verkställer framtagandet av detaljplaner även övergripande t.ex. översiktsplaner. Bygg- och miljönämnden fattar beslut och handläggare delegationsbeslut avseende byggnationer. Förutom byggande omfattar nämndens tillsynsansvar obligatorisk ventilationskontroll, skyddsrum och hissar samt tillämpningen av bestämmelserna om strandskydd.

Inom nämndens ansvar ligger ajourföring av primärkartan samt av byggnads- och adressregister enligt avtal med Lantmäterimyndigheten. Dessa register är en del av en för hela riket gemensam databas. Lantmäteriet delger kommunen alla fastighets regleringar för att kunna ajourföra tillhörande byggnader på rätt fastighet.

Plan- och bygghandläggare tillhandahåller rådgivning i frågor som gäller detaljplaner, lokalisering, utformning, färgsättning, arkitektur, planlösning, byggnadsteknik och byggnadsjuridik samt energirådgivning.

Rådgivningen är en viktig verksamhet med syfte att förebygga dåliga lösningar, fel, konflikter och tvister, som i förlängningen ger onödiga kostnader för både kommunen och den enskilde.

Ansvaret för underhåll och utveckling av system som ger tillgänglighet till databaser och information med geografisk anknytning ligger på nämnden.

Energirådgivning uppehålls med projektpengar från Energimyndigheten.

Räddningstjänst

Vårt uppdrag är i första hand att ansvara för förebyggande brandskydd och räddningsinsatser i kommunen. Vi eftersträvar att du ska vara säker var du än är, på jobbet, i skolan, hemma och på fritiden. Det gör vi genom att aktivt identifiera risker, förebygga olyckor och finnas nära dig, vi är alltid förberedda att rycka ut om du eller dina nära råkar ut för en brand eller olycka.

Beredskap och räddningsuppdrag

Räddningstjänsten i Herrljunga kommun har ständigt 9 personer i beredskap som är beredda att agera i olika situationer för att rädda liv, egendom och miljö.

Under ett år genomför vi cirka 120 olika räddningsuppdrag. De vanligaste uppdragen vi rycker ut på är bränder och trafikolyckor men även olyckor med farliga ämnen, drunkningsolyckor och väderhändelser förekommer.

Larma och möt oss!

Om du råkar ut för en brand eller annan typ av olycka ska du ringa larmnummer 112. Larmoperatören pratar med dig samtidigt som han eller hon larmar ut den hjälp du behöver. Det är viktigt att du stannar kvar på olycksplatsen och möter upp räddningspersonalen. Då kan vi påbörja vårt arbete snabbare.

Kommunstyrelsens förvaltning

Det här är en bred förvaltning med många olika verksamhetsområden. Följande verksamhets- och utvecklingsområden hör till kommunstyrelsens förvaltning:

Strategisk planering och plan- och byggfrågor

Vår vision anger att Herrljunga ska vara en god miljö för både boende och företag och att invånarantalet ska växa till 10 000 invånare år 2020. Det betyder att nya områden för bostäder och industrier måste planeras. Den övervägande delen av nya bostäder, arbetsplatser, handel och service kommer att koncentreras till Herrljunga tätort som erbjuder goda pendlingsmöjligheter åt alla håll i regionen.

Folkhälsa

Utgångspunkten för Herrljunga kommuns folkhälsoarbete är att i samverkan med kommunernas olika förvaltningar och nämnder, föreningar och organisationer samt andra myndigheter påverka de samhällsförhållanden och levnadsvanor som skapar hälsa.

Arkiv, kommunikation och nämndadministration

Administrations- och kommunikationsenheten har det övergripande ansvaret för den centrala dokument- och ärendehanteringen. Enheten har ansvar för samordning och sekreterarskap av samtliga nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Enhetet har även ansvar för central registrering av handlingar samt för centralarkiv och arkiveringsfrågor. Administrations- och kommunikationsenheten håller utbildningar i ärendehantering, webb, arkivering och offentlig förvaltning.

Kommunens kommunikatörer ansvarar för utveckling av alla informationskanaler internt och externt, exempelvis i form av webbplatsen, sociala medier och annonsering. Kommunikatörerna ansvarar även för foto- och filmproduktion, kommunens grafiska profil samt projektledning av diverse mässdeltaganden.

Besöksnäring

Besöksnäringen ansvarar för strategisk planering av besöksnärings- och turismfrågor. Planering görs i samarbete med bland annat näringsliv, föreningar, olika organisationer och lokalbefolkning. Besöksnäringen samarbetar även med närliggande kommuner och ingår i olika nätverk. Besöksnäringen sysslar bland annat med marknadsföring av besöksmål och aktiviteter i Herrljunga kommun och ser till att skyltar, broschyrer och kartor hålls uppdaterade.

IT, växel och telefoni

Herrljunga och Vårgårda kommuner samarbetar kring IT-, ekonomi- och personalfrågor och har två gemensamma nämnder: servicenämnd för IT/växel/telefoni och servicenämnd för ekonomi/personal. Detta innebär i praktiken att kommunerna har en gemensam telefonväxel och en gemensam IT-avdelning samt gemensamma ekonomi- och personalavdelningar. Herrljunga kommun (kommunstyrelsen) har huvudansvaret för IT/växel/telefoni och Vårgårda för ekonomi/personal men båda verksamheterna arbetar med såväl Herrljunga- som Vårgårdafrågor.

*Servicenämnd: IT, växel, telefoni har säte i Herrjunga kommuns organisation men verksamhetsansvar omfattar både Herrljunga och Vårgårda kommun.

**Servicenämnd: personal, ekonomi har säte i Vårgårda kommuns organisation men verksamhetsansvaret omfattar både Herrljunga och Vårgårda kommun.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens organisation

Socialförvaltningen är uppdelad på tre verksamhetsgrenar: Bistånd, Vård och omsorg samt Socialt. Det finns även en central stödenhet. Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.

Socialförvaltningen ansvarar för socialtjänsten i kommunen. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning - utredning och beslut om insatser för enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorg. Socialförvaltningen arbetar också med förebyggande verksamhet och deltar i samhällsplaneringen i kommunen. Insatserna utförs med stöd av en omfattande lagstiftning som till exempel Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service till funktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och Alkohollagen.

Verksamheten Myndighet

Verksamhetens uppdrag är att utreda och fatta beslut om insatser som den enskilde har rätt att få stöd och hjälp med från kommunen. Beslut fattas enligt bland annat Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och föräldrabalken (FB)

Insatser

Vi erbjuder utredning- och beslutsinsatser för äldre, personer med psykisk ohälsa, personer med missbruksproblematik, personer med funktionshinder, barn, unga, vuxna och familjer samt utreder ansökan om och utbetalning av försörjningsstöd enligt gällande riktlinjer. Man har även hand om familjerätt som bland annat innefattar ärenden om faderskap eller umgänge och vårdnad om barn.

Social beredskap, familjecentral samt grupper för kvinnor, män och barn bedrivs i samarbete med andra kommuner.

Verksamheten Socialt stöd

Verksamheten består av många olika områden och regleras av olika lagstiftningar; Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det finns tre enheter under Socialt stöd: Funktionsnedsättning, Sysselsättning och Verkställighet.

Funktionsnedsättning

Kommuninvånare med funktionsnedsättning kan efter individuell behovsbedömning få stöd och insatser enligt LSS. Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Insatser enligt LSS återfinns både under enheterna Funktionshinder och Sysselsättning samt verksamheten för bistånd, beroende på insatsens art.

Verkställighet

Verkställighet omfattar boendestöd, introduktionsenheten, träffpunkten (mötesplats för personer med psykisk ohälsa), familje- och vuxenbehandlare.

Sysselsättning

Sysselsättning omfattar Arbetsmarknadsenheten, daglig verksamhet enligt LSS, Korttidstillsyn LSS samt Öppenverksamhet Psykiatri. AME organiserar och bedriver olika former av arbetsprövnings- och praktikplatser inom kommunen och på företag.

Verksamheten Vård och omsorg

Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och hjälp till fram för allt dig som är äldre, så att du får en bra och skälig levnadsnivå. Insatserna ska utformas så att de stärker din möjlighet att leva ett tryggt och självständigt liv.

Insatser

Vi erbjuder insatser i form av hemtjänst, hemsjukvård (sjuksköterskeinsats, rehabinsats och hjälpmedel) dagverksamhet, avlösning, korttidsverksamhet samt anhörigstöd. Då behoven inte kan tillgodoses i din ordinarie bostad erbjuds trygghetsboende alternativt vård och omsorgsboende. Det är Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt kommunala riktlinjer som reglerar stödet.

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen är en kommunal verksamhet som kan sammanfattas med följande ord – medborgarservice och tillhandahållande av infrastruktur. Tekniska förvaltningen ansvarar för:

 • Kommunens fastigheter samt jord, skogs- och exploateringsfastigheter
 • Gator och parker
 • Renhållning och avfall
 • Fritidsfrågor och föreningsliv
 • Herrljunga hälso- och friskvårdscenter (simhall, gruppträning och gym)
 • Måltidsservice och tvätt
 • Lokalvård
 • Marknad och torghandel
 • Tomtförsäljning

Några exempel på våra ansvarsområden är drift och underhåll av kommunens gator, servera dagens lunch till eleverna och se till att lokalvården fungerar på våra vårdhem.

Tekniska förvaltningen ansvarar för planering, nybyggnation och underhåll av Herrljungas gatu- och parkmiljö. Det innefattar till exempel snöröjning, trafiksäkerhet, underhåll av lekplatser och växtlighet samt gräsklippning.

Driften utförs av entreprenörer med god kännedom om lokala förutsättningar. På Tekniska förvaltningen tar vi tacksamt emot dina synpunkter och förslag kring gator och parker. Du kan även vända dig till oss för utfärdande och förnyande av parkeringstillstånd. I Tekniska förvaltningens uppdrag ingår ansvar för kommunens renhållning. Driften utförs på entreprenad och genom en ständig dialog med entreprenören säkerställer vi att tjänsterna håller en hög kvalitet gentemot invånarna.

Byggprojekt

Projektledaren som är placerad på tekniska förvaltningen har många olika roller. Bland annat som kommunens beställarombud gentemot entreprenörer och leverantörer av de byggprojekt som beslutats genomföra i investeringsbudgeten. Projektledaren driver även mindre projekt som ryms inom förvaltningarnas driftbud.

Efter ett formellt startbeslut så driver projektledaren ofta projektet från projektering, upphandling, genomförande och besiktning tills projektet är klart och överlämnas till beställaren.

Projektledaren arbetar efter en fastslagen projektmodell som involverar alla intressenter inom verksamheter och förvaltningar.

Fastighet

Kommunens fastighetsenhet ansvarar för drift, underhåll och skötsel av kommunens fastigheter. Vi ansvarar även för fastigheternas lås, larm och brandsäkerhet.

Drift

För driftenheten har vi en Driftledare som har huvudansvaret för fastigheternas driftsfunktioner.

Vanliga frågor som hanteras i denna enhet är:

 • Fel i ventilation, värme & vatten/avlopp
 • Energiövervakning styr & regler
 • Åtgärder vid akut underhåll
 • Underhåll

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla och arbeta med underhållsplaneringen. För mer detaljerade uppgifter om underhållet kontakta fastighetschef.

Fastighetsskötare och vaktmästare

Fastighetsenheten har anställda som jobbar som vaktmästare och fastighetskötare. Personalen har hand om fastigheternas verksamhetsskötsel, fastighetsskötsel & skötsel av grönytor.

Gata och park

Vill du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad så är det genom park-, trafik- och gatuenheten du gör det. Hit kan du också komma med önskemål om till exempel sänkt hastighet på en viss vägsträcka.

Hos park-, trafik- och gatuenheten ligger också ansvaret för de kommunala vägarna. Underhåll och snöröjning, men också underhåll av broar, skyltar. För de enskilda vägarna på landsbygden finns ett frivilligt åtagande från kommunens sida gällande snöröjning vid vinterväglag. Bidrag lämnas till vägsamfälligheter för allmänt underhåll av de enskilda vägarna.

I Herrljunga kommun finns ett så kallat Trafiksäkerhetsråd med representanter från polis, skola, företag, äldreorganisationer, politiken, tekniska förvaltningen och NTF. De sammanträder två till fyra gånger om året och till dem kan du lämna in önskemål om förändringar i trafiken. Det är till exempel inte tillåtet att på eget bevåg sätta ut farthinder på vägen.

Ansvaret för stadsparken och övriga grönytor ligger också inom park-, trafik och gatuenheten, liksom lekplatser, informationstavlor, papperskorgar och städning utomhus. Det mesta av arbetet läggs på entreprenad som upphandlas var tredje till femte år. Herrljunga kommun äger också 368 hektar skog som sköts efter en särskild skogsbruksplan, bland annat med hjälp av arbetsmarknadsenhetens arbetslag. Vill du ha bort ett träd som står på kommunens mark måste du ansöka om tillstånd för detta.

Gatubelysning

Drift och skötsel av gatubelysningen i Herrljunga kommun sköts på entreprenad av Herrljunga elektriska AB. En översyn av gatubelysningen sker 2 gånger per år och däremellan byts enbart trasiga lampor om de sitter i mycket utsatta lägen.

Enligt politiskt tagna beslut sker en delsläckning av gatubelysningen där 50 % av gatlamporna släcks mellan 22-06 i tätorterna söndag till fredag samt 01-09 natt till lördag och söndag. Delsläckningen gäller även gång- och cykelbanor.

Lokalvård

Herrljunga kommun är något av en föregångskommun i Sverige gällande lokalvård. de 33 städobjekten städas med en modern maskinpark och alla anställda är certifierade lokalvårdare.

22 välutbildade och profisionella lokalvårdare håller kommunens lokaler rena och snygga veckans alla dagar. Under de senaste åren har likadana städmaskiner installerats på de olika städobjekten och alla tillsvidareanställda har utbildats och certifierats. Det är mer att tänka på kring lokalvård än vad man kan tro. Mycket handlar om att veta exakt vilken typ av kemikalie som ska användas på underlaget.

De nya kunskaperna har bland annat bidragit till en mer effektiv städning. Golvvård, som är en liten vetenskap i sig, utförs dagligen så bra numera att den årliga golvboningen inte längre måste göras överallt. Alla maskiner är av samma märke för att lokalvårdarna lätt ska kunna täcka upp för varandra vid eventuell sjukdom.

Den moderna maskinparken har också bidragit till att lokalvårdarna i Herrljunga kommun har ett mycket lågt sjukskrivningstal. Risken för förslitningsskador i axlar och händer är annars stor med traditionella verktyg som mopp, hink och trasa. Hittills har 18 kommuner varit på studiebesök i Herrljunga för att lära av en av Sveriges modernaste lokalvårdsenheter.

Måltidsservice

Måltidsservice jobbar utifrån tekniska nämndens reglemente med att tillhandahålla kost till kommunens förvaltningar. Detta görs i form av måltider till förskola, skola och äldreomsorg. Alla kök i kommunen är tillagningskök.

Varje dag serveras ca 2000 portioner lunch i kommunens regi. Tillkommer gör alla de måltider som intas till frukost, mellanmål och kvällsmål.

Styrning och lagar

Hur måltidsverksamheten i kommunen styrs påverkas bland annat av olika lagar så som livsmedelslagen, LOU (lagen om offentlig upphandling), skollagen, arbetsmiljölagen med mera samt kommunens antagna Kostpolitiska program, tekniska nämndens strategiplan, köpande förvaltning, medarbetare inom enheten med flera.

Inom kommunen finns ett köp och säljsystem som reglerar hanteringen av måltider mellan förvaltningarna. Måltidsservice uppgift är att utifrån beställning leverera kostnadseffektiv service av hög kvalitet. Måltidsservice ska leverera måltider som uppfyller livsmedelsverkets rådande rekommendationer för respektive målgrupp inom förksola, skola, vård- och omsorg. Vidare ska verksamheten tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. För att möte morgondagens krav jobbar måltidsservice med att vara en attraktiv arbetsplats med moderna arbetssätt och metoder.

God ekonomisk och ekologisk hushållning

Måltidsservice har inget eget vinstintresse utan är en del av de processer som sker i skola/förskola och äldreomsorg. Den ersättning som Måltidsservice får från Utbildning- och Socialförvaltning ska täcka de kostnader som uppstår under året. Inför varje år regleras kostnaderna utifrån antal portioner, hyreshöjningar, personal- och livsmedleskostnader samt andra kända verksamhetsförändringar.

Måltidsservice står för huvuddelen av kommunens livsmedelsinköp och ska verka för att öka närproducerade, svenska livsmedel och bibehålla andelen ekologiska. Måltidsservice har som mål att jobba utifrån en god ekonomisk och hållbar hushållning, med stort kundfokus har mål tagits fram som berör närproducerade, svenska och ekologiska inköp, alternativrätter, svinn med mera.

Renhållning och matavfallsinsamling

Hos oss arbetar:

 • Renhållningschef (delad tjänst med Vårgårda kommun)

Renhållningsenheten ansvar för att samla in hushållsavfall och se till att det tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt på en behandlingsanläggning.

Vi arbetar för att:

 • Avfall och restprodukter ska återföras i kretsloppet på ett sätt så att miljön inte tillförs giftiga eller svårnedbrytbara ämnen.
 • Den totala mängden avfall och avfallets farlighet ska minska.

För att nå målen arbetar vi för att ge kommunens invånare så goda förutsättningar som möjligt att hand om sitt avfall. Det gör vi bland annat genom att införa matavfallsinsamling, hög tillgänglighet till kommunernas återvinningscentraler samt genom att ge ut en sorteringsguide.

Insamling av hushållsavfall sker med hjälp av entreprenörer. Kommunernas två återvinningscentraler (ÅVC) bemannas av arbetsmarknadsenheten.

Tvätt

På Hemgården finns kommunens tvätteri. Här tvättas all tvätt som kommunen genererar så som lakan, handdukar och arbetskläder. Även kläder från de som bor på SÄBO tvättas.

Det går också bra att som privatperson lämna in tvätt mot en avgift.

Skriv tabellbeskrivning här

Veckodag

Öppettider

Måndag

08.00-15.00 (lunchstängt 12-13)

Tisdag

08.00-15.00 (lunchstängt 12-13)

Onsdag

08.00-15.00 (lunchstängt 12-13)

Torsdag

08.00-15.00 (lunchstängt 12-13)

Fredag

09.00-12.00

Lördag-söndag

Stängt