Hur fungerar Herrljunga kommun?

Herrljunga kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna är skola, vård och omsorg. Dessa verksamheter är kommunen skyldig att tillhandahålla. Kommunen leds av de i valet folkvalda politikerna som även kallas förtroendevalda. Kommunens organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner. Kommunen styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Kommunfullmäktige högsta beslutandet organet

En kommun är en politiskt styrd organisation med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Som medborgare i Herrljunga kommun bestämmer du vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder, som ska sköta det politiska arbetet.

Kommunstyrelsen leder och samordnar

Under kommunfullmäktige finns en nämnd som kallas kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leder och samordnar de andra nämndernas verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen bereder också ärenden till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige brukar liknas vid riksdagen och kommunstyrelsen motsvarar regeringen. I Herrljunga kommun består kommunstyrelsen av 11 ledamöter och lika många ersättare.

Nämnderna

Nämnderna består av förtroendevalda som utses av kommunfullmäktige. De förtroendevalda beslutar över olika områden i kommunen och varje område har en nämnd. Herrljunga kommun har sex politiska nämnder förutom kommunstyrelsen, samt två servicenämnder gemensamt med Vårgårda kommun:

 • Bildningsnämnden
 • Internservicenämnden
 • Krisledningsnämnden
 • Samhällsbyggnadsnämnden
 • Socialnämnden
 • Servicenämnd: IT, växel och telefoni (Herrljunga kommun är huvudman)
 • Servicenämnd: Ekonomi och personal (Vårgårda kommun är huvudman)
 • Valnämnden

Förvaltningarna

Förvaltningarna består av anställda medarbetare som inte är politiker utan anställda tjänstepersoner. Förvaltningarnas uppgift är att utföra det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om i kommunfullmäktige och de olika nämnderna. Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden och i Herrljunga kommun finns fyra olika förvaltningar:

 • Kommunstyrelsens förvaltning
 • Socialförvaltningen
 • Bildningsförvaltningen
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen

En förvaltning lyder oftast under en nämnd, men kan också lyda direkt under kommunstyrelsen.

Samhällsservice

Kommunen ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns inom kommunens geografiska område. Bland uppgifterna finns förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vissa verksamheter är kommunen skyldig att driva enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas lokalt i kommunen.

Förutom de obligatoriska uppgifter som regering och riksdag tagit fram, gör det kommunala självstyret det möjligt för kommunen att själv styra över hur resurserna ska fördelas.

Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin verksamhet.