Ansökan om stöd för äldre

För att få stöd och hjälp gör du en ansökan hos en handläggare. I Herrljunga kommun handlägger biståndshandläggare ansökningar med inriktning äldre. Du får sedan ett beslut utifrån din ansökan.

Den som handlägger din ansökan gör en utredning och bedömer om du har rätt till stöd. De lagar som styr är främst Socialtjänstlagen, SoL eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du behöver inte känna till vilka lagar som är aktuella för dig.

Så här går det till – steg för steg

1. Kontakt

Du tar kontakt med kommunens handläggare.

2. Information

Handläggare ger dig information om vilka stödinsatser som kan vara aktuella och hur det kan utformas. I samtalet har du möjlighet att uttrycka dina behov och du kan ansöka om stöd inom dina olika livsområden.

3. Ansökan

Det är du själv som avgör om du vill ansöka om stöd och vilket stöd du vill ansöka om. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt och vara godkänd av dig.

4. Utredning

Handläggare gör en utredning om ditt behov av stöd.

5. Bedömning

Ditt behov av stöd prövas utifrån dina, individuella behov.

6. Du får ett beslut

Om ansökan beviljas

Du får ett skriftligt beslut om vilket stöd du har rätt till. Personal från den verksamhet som ska utföra stödet kontaktar dig och ni planerar för när och hur stödet kan påbörjas. Beslut kan ibland tidsbegränsas.

Om avslag

Om du inte har rätt till det sökta stödet får du ett skriftligt beslut om avslag. Du kan få avslag på en del av ansökan dvs. att du inte beviljas stöd i den omfattning som du ansökt om. Skäl för avslag kan t.ex. vara att stödet kan tillgodoses på ett annat sätt.

Omprövning av beslut

Omprövning av beslutet kan vara motiverat på grund av ändrade förhållanden t.ex. om ditt behov väsentligt har förändrats.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

En ansökan ska handläggas så snabbt som möjligt från det att ansökan har inkommit till kommunen tills du får ett beslut. Handläggningstiden beror på vilket stöd du ansökt om, men bör som längst vara 4 månader.