Ansökan om ekonomiskt bistånd

Första gången du kontaktar socialtjänsten angående ekonomiskt bistånd

Första gången du behöver ansöka om ekono­miskt bistånd ringer du till socialtjänsten i Herrljunga kommun och ber att få tala med en socialsekreterare i ekonomigruppen. Du får då information om vad det innebär att ansöka om bi­stånd och om det är något du behöver göra för att vara berättigad till bistånd.

Återansökan

Har du redan blivit beviljad ekonomiskt bistånd en gång och vill ansöka för en ny period i anslutning till tidigare beviljat bistånd kan du använda vår e-tjänst. Länk till e-tjänsten hittar du längst ner på denna sida.

Ansöka om ekonomiskt bistånd

Om du behöver ansöka om bistånd bokas du sedan på ett nybe­sök hos en socialsekreterare. Ansökan görs på kommunens ansökningsblankett. Är du redan aktuell hos socialtjänsten och vill fortsätta ansöka om ekonomiskt bistånd fyller du i en ny ansöknings­blankett.

Det är du, god man , förvaltare eller någon som du givit en skriftlig fullmakt som kan ansöka om bistånd för din försörjning.

Ansökningsblankett

Din ansökan är underlag för socialtjänstens ut­redning. Ansökan ska vara fullstän­digt ifylld. När socialtjänsten har tagit emot ansökan registreras uppgifterna i Herrljunga kommuns socialregister. Uppgifterna i regist­ret är sekretessbelagda.

Om ansökningsblanketten inte är fullständigt ifylld eller om det fattas efterfrågat underlag, kommer handlingarna att skickas tillbaka till dig för komplettering.

Makar, partner och sammanboende fyller i en gemensam blankett. Gifta makar och sammanboende har försörjningsplikt för varandra. För gifta makar gäller försörjningsplikten även om man inte bor ihop.

Så här fyller du i ansökan

1 Personuppgifter

Här fyller du i namn, personnummer och familje­förhållanden för de vuxna personerna i hushållet. Här fyller du även i uppgift om du är samman­boende, ditt civilstånd och ditt medborgarskap.

2 Uppgifter om hemmavarande barn

Här fyller du i namn och personnummer på de barn som finns i hemmet och ingår i ansökan. Du ska också kryssa i om barnen går i förskola eller i skola. Ange om barnen är folkbokförda på adres­sen, har växelvis boende eller är umgängesbarn (stadigvarande bosatt hos den andre föräldern).

3 Bostad

Här fyller du i uppgifter om din bostad, telefon och hur många som bor i bostaden. Fyll i vad du betalar i hyra. Du ska även lämna in hyresavtal och hyreskvitto som visar att förra månadens hyra är betald. Kostnader för exempelvis parkerings­plats, kabel-tv eller amorteringar ska inte räknas med. Om du hyr i andra hand skall andrahandshyresavtalet vara godkänt av hyresvärden.

4 Jag vill ansöka om

Här kryssar du i vad du ansöker om. Det kan t.ex. vara för hyra, livsmedel eller läkemedel. Om du ansöker om försörjningsstöd ska du fylla i för vil­ken månad du söker. Du ansöker i förskott. Om du vill ansöka om något som inte finns med i listan: kryssa i rutan ”Annat” och skriv vad du ansöker om. Du ska också fylla i vad det du ansöker om kostar. Spara alla kvitton du har för dina utgifter. Du ska kunna visa dina utgifter genom att lämna in till exempel hyresspecifikation, faktura, kvitto, högkostnadskort.

5 Sysselsättning

Här fyller du i vilken sysselsättning de vuxna i hushållet har. Exempelvis om personen arbetar, är sjukskriven, är arbetslös eller vårdar barn. Här fyl­ler du även i om du har övrig information till din handläggare, exempelvis om du planerar att resa i Sverige eller utomlands eller planerar att flytta.

Du ska kunna visa vilka arbeten du har sökt genom ansökningshandlingar och personliga brev till arbetsgivaren och eventuella svar från arbetsgivaren.

6 Tillgångar

Här fyller du i om du eller någon annan i hushållet har tillgångar. Har du tillgångar i utlandet så redovisas dessa här. Tillgångar kan till exempel vara kontanter, bankmedel, aktier, fonder, guld, bil, motorcykel, fastighet, bostadsrätt m.m. Även dina barns tillgångar behöver redovisas här. Om hushållet inte har några tillgångar kryssar du i ru­tan ”saknas”.

7 Inkomster de senaste två månaderna

Här fyller du i hushållets alla inkomster (fyll i utbetalningar efter skatteavdrag) de senaste två månaderna. Du anger innevarande och föregåen­de månads totala inkomster. Om utbetalning saknas för en viss inkomstpost anges detta med – eller 0 kr. Ange alla inkomster oavsett inkomstkälla. Det kan vara lön, bidrag, försäk­ringsutbetalningar, arv, stipendier, skatteåterbä­ring, insättningar på ditt konto eller andra ersätt­ningar som betalats ut till någon i hushållet. Du fyller även i eventuella inkomster från utlandet. Även här redovisar du dina barns inkomster.

8 Ansökan om förmån hos annan myndighet eller organisation

Här fyller du i om du har ansökt om någon förmån, ersättning, stöd eller bidrag från Försäk­ringskassan, CSN, Arbetsförmedlingen, Arbets­löshetskassa eller annan myndighet och väntar på att få ett beslut. Om ingen sådan ansökan har gjorts kryssar du i rutan ”Nej”.

9 Försäkran och underskrift

Här skriver du under ansökan och försäkrar att de uppgifter du har lämnat är sanningsenliga. När du undertecknar ansökan ger du socialtjänsten med­givande att vid behov kontakta andra myndigheter och or­ganisationer i syfte att verifiera inlämnade uppgifter. Detta kan komma att göra som ett led i att utreda din rätt till bistånd. När ansökan görs av dig som är gift eller sam­manboende ska ansökan undertecknas av er båda två.