Ansökan om ekonomiskt bistånd

Första gången du behöver ansöka om ekono­miskt bistånd ringer du till socialtjänsten i Herrljunga kommun och ber att få tala med en socialsekreterare i ekonomigruppen. Du får då information om vad det innebär att ansöka om bi­stånd och om det är något du behöver göra för att vara berättigad till bistånd.

Ansöka om ekonomiskt bistånd

Om du behöver ansöka om bistånd bokas du sedan på ett nybe­sök hos en socialsekreterare. Ansökan görs på kommunens ansökningsblankett. Är du redan aktuell hos socialtjänsten och vill fortsätta ansöka om ekonomiskt bistånd fyller du i en ny ansöknings­blankett.

Det är du som ansöker om bistånd för din försörjning. Någon bekant, vän eller annan anhörig kan inte ansöka åt dig!

Ansökningsblankett

Din ansökan är underlag för socialtjänstens ut­redning. Ansökan ska vara korrekt och fullstän­digt ifylld. När socialtjänsten har tagit emot ansökan registreras uppgifterna i Herrljunga kommuns socialregister. Uppgifterna i regist­ret är sekretessbelagda och lämnas inte ut till obehöriga.

Om ansökningsblanketten inte är fullständigt ifylld måste handläggaren skicka tillbaka den till dig för att du ska komplettera med uppgifter. Om du inte lämnar in de dokument som behövs tillsammans med ansökan behöver handlägga­ren begära in dessa uppgifter av dig. Detta gör att det tar längre tid att utreda din ansökan och längre tid innan du kan få ett beslut och eventu­ellt dina pengar.

Makar, partner och sammanboende ska fylla i en gemensam blankett. Gifta makar har försörjningsplikt för varandra även om de inte bor tillsammans. När den ena av makarna saknar försörjning är den andre maken skyldig att försörja den som saknar inkomst. Detsamma gäller för par som bor tillsammans men inte är gifta. Detta innebär således att om den ena personen inte har rätt till bistånd påverkar det hela hushållet.

Så här fyller du i ansökan

1 Personuppgifter

Här fyller du i namn, personnummer och familje­förhållanden för de vuxna personerna i hushållet. Här fyller du även i uppgift om du är samman­boende, ditt civilstånd och ditt medborgarskap.

2 Uppgifter om hemmavarande barn

Här fyller du i namn och personnummer på de barn som finns i hemmet och ingår i ansökan. Du ska också kryssa i om barnen går i förskola eller i skola. Ange om barnen är folkbokförda på adres­sen, har växelvis boende eller är umgängesbarn (stadigvarande bosatt hos den andre föräldern).

3 Bostad

Här fyller du i uppgifter om din bostad, telefon och hur många som bor i bostaden. Fyll i vad du betalar i hyra. Du ska även lämna in hyresavtal och hyreskvitto som visar att förra månadens hyra är betald. Kostnader för exempelvis parkerings­plats, kabel-tv eller amorteringar ska inte räknas med. Om du hyr i andra hand skall andrahandshyresavtalet vara godkänt av hyresvärden.

4 Jag vill ansöka om

Här kryssar du i vad du ansöker om. Det kan t.ex. vara för hyra, livsmedel eller läkemedel. Om du ansöker om försörjningsstöd ska du fylla i för vil­ken månad du söker. Du ansöker i förskott. Om du vill ansöka om något som inte finns med i listan: kryssa i rutan ”Annat” och skriv vad du ansöker om. Du ska också fylla i vad det du ansöker om kostar. Spara alla kvitton du har för dina utgifter. Du ska kunna visa dina utgifter genom att lämna in till exempel hyresspecifikation, faktura, kvitto, högkostnadskort.

5 Sysselsättning

Här fyller du i vilken sysselsättning de vuxna i hushållet har. Exempelvis om personen arbetar, är sjukskriven, är arbetslös eller vårdar barn. Här fyl­ler du även i om du har övrig information till din handläggare, exempelvis om du planerar att resa i Sverige eller utomlands eller planerar att flytta.

Du ska kunna visa vilka arbeten du har sökt genom ansökningshandlingar och personliga brev till arbetsgivaren och eventuella svar från arbetsgivaren.

6 Tillgångar

Du måste alltid fylla i om du eller någon annan i hushållet har tillgångar. Du ska även fylla i tillgångar i utlandet. Redovisa alla dina tillgångar och värdefulla saker som du äger. Till exempel kan det vara kontanter, bankmedel, aktier, fonder, guld, bil, motorcykel, fastighet, bostadsrätt eller andra vär­desaker. Du ska även redovisa dina barns tillgångar. Du ska fylla i hur mycket pengar tillgången är värd. Om hushållet inte har några tillgångar: kryssa i ru­tan ”saknas”.

7 Inkomster de senaste två månaderna

Här ska du fylla i hushållets alla inkomster (fyll i utbetalningar efter skatteavdrag) de senaste två månaderna. Du anger innevarande och föregåen­de månads totala inkomster. Om utbetalning saknas för en viss inkomstpost anges detta med – eller 0 kr. Ange dina inkomster oavsett på vilket sätt du har intjänat dem. Det kan vara lön, bidrag, försäk­ringsutbetalningar, arv, stipendier, skatteåterbä­ring, insättningar på ditt konto eller andra ersätt­ningar som betalats ut till någon i hushållet. Du ska även fylla i inkomster från utlandet. Du ska även redovisa dina barns inkomster.

8 Ansökan om förmån hos annan myndighet eller organisation

Här ska du fylla i om du har ansökt om någon förmån, ersättning, stöd eller bidrag från Försäk­ringskassan, CSN, Arbetsförmedlingen, Arbets­löshetskassa eller annan myndighet och väntar på att få ett beslut. Om ingen sådan ansökan har gjorts: kryssa i rutan ”Nej”.

9 Försäkran och underskrift

Här skriver du under ansökan och försäkrar att de uppgifter du har lämnat är sanna. Genom att underteckna ansökan ger du socialtjänsten med­givande att kontakta andra myndigheter och or­ganisationer vid behov. För att utreda din rätt till bistånd kontrollerar handläggaren att uppgifterna som du lämnat stämmer. Om ansökan görs av dig som är gift eller sam­manboende ska den undertecknas av er båda två.