Utredning och beslut

Efter inkommen komplett ansökan utreds din rätt till ekonomiskt bistånd och beslut fattas.

Så här går utredningen till

Vid nyansökan kommer du att erbjudas en besökstid med handläggare inom 1-2 veckor. I mötet med handläggaren går ni tillsammans igenom din ansökan och reder ut eventuella frågetecken och kompletteringar. Efter mötet och när eventuellt tillkomna kompletteringar inkommit kan utredningen slutföras och beslut fattas. I utredningen kontaktar handläggaren vid behov andra myndigheter eller organisationer för att verifiera de uppgifter du lämnat. För att utreda rätten till bistånd kan handläggaren göra bedömningen att det finns behov av hembesök innan beslut fattas.

Utredningstid efter komplett ansökan är upp till 2 veckor.

Beslut om ekonomiskt bistånd

Efter ansökan och genomförd utredning kommer du att få ett beslut. En ansökan kan avslås om begärda uppgifter eller dokument inte lämnats in. Om du får avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga beslutet. Vid beslut om avslag får du information om hur du kan överklaga ( s.k besvärs­hänvisning). Vill du överklaga och behöver stöd i hur du ska göra finns handlaggaren behjälplig för dig.

Vårt arbete med ekonomiskt bistånd grundar sig i att tillsammans med dig hitta lösningar för att du ska bli självförsörjande och klara din ekonomi utan bistånd. I samband med utredningen görs därför en planering tillsammans med dig om hur du kan nå det målet.

Våra utbetalningar sker via ett utbetalningssystem som kallas för SUS (Swedbanks UtbetalningsSystem). För att pengarna ska komma in på ditt bankkonto måste det vara SUS-anslutet. Kontakta din bank för att få ditt konto SUS-anslutet. Om du inte har något bankkonto SUS-anslutet så sker istället utbetalningen med en utbetalningsavi till den adress där du är folkbokförd.

Vad händer om du lämnar felaktiga uppgifter?

Om en person medvetet lämnat fel uppgifter och socialtjänsten misstänker brott är socialtjänsten skyldig att göra en polisanmä­lan. För att upptäcka felaktigheter kan en granskning av dina ansökningar också göras i efterhand, även om du inte längre ansöker om bidrag.

Felaktig utbetalning

Om du fått fel belopp utbetalt är det viktigt att du omgående kontaktar din handläggare. Om du har fått för mycket pengar utbetalt är du enligt lag skyldig att återbetala det felaktiga beloppet.