Sleipner 20 och Herrljunga 5:4

Detaljplan, Verksamheter, Sleipner 20, Herrljunga 5:4.

Herrljugna terazzo

Kungörelse

Detaljplan Herrljunga kommun, följande plan har vunnit laga kraft:

Detaljplan för Herrljunga, Verksamheter vid Sleipner 20, Herrljunga 5:4.

Antagen 31 januari 2019 §6. Laga kraft 2 mars 2019.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.