Guide för bygglovsprocessen

Ska du göra någon byggåtgärd behöver du oftast ansöka om någon typ av lov eller göra en anmälan.

Bygglov från start till mål

Här kan du läsa hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tar reda på om du behöver ansöka om bygglov för det du vill bygga, till att du fått ett slutbesked. Blankett och e-tjänst för att söka bygglov finns i vår digitala självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

1. Ta reda på om du behöver bygglov eller anmälan

Start

Börja med att ta reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan och vilken typ av karta du behöver beställa från kommunen.

2. Skicka ansökan och alla handlingar

Handlingar

Ansökan ska innehålla följande

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:500 (inom planlagt område ska den vara grundad på nybyggnadskartan)
 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Foto (vid fasadändring)

Ansökan

Se till att din ansökan är fullständig - då sparar du tid. Om din ansökan inte är komplett behöver du lämna in kompletteringar. Din handläggare kommer att ge dig ett datum när kompletteringarna ska vara inlämnade. Om du lämnar in kompletteringarna för sent kan din ansökan avvisas och du får skicka in en ny ansökan. Vi ser gärna att du kontaktar våra bygglovshandläggare för rådgivning innan du lämnar in din ansökan.

3. En första granskning görs

Personlig handläggare

När ansökan är inskickad tilldelas du en personlig handläggare som hjälper dig på vägen.

Förhandsgranskning

Vi granskar din ansökan för att se om den är fullständig eller om du behöver komplettera. Att en ansökan är ofullständig kan innebära att den helt saknar någon uppgift eller ritning som krävs för prövningen. Men det kan också vara så att ritningarna inte är utförliga nog eller av tillräckligt bra kvalitet.

4. Du får mottagningsbevis och vi handlägger

Mottagningsbevis

När din ansökan är inlämnad ska Plan- och byggenheten skicka skriftlig information till dig så snart som möjligt. Den skriftliga informationen ska innehålla information om bland annat hur lång tid det får ta innan beslut tas, att den avgift nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids samt möjligheten till att överklaga beslutet.

Handläggning

Nu behandlar vi ditt ärende. Beslut ska fattas inom 10 veckor från det att ansökan är komplett. Alla ärenden behandlas utifrån sina förutsättningar och dina unika behov. Om det behövs frågar vi dina grannar om de har synpunkter på din byggnation.

Om handläggningen tar mer än 10 veckor från att din ansökan är komplett har du rätt till reducerad avgift för ditt bygglov. Från vecka 11 reduceras avgiften med en femtedel för varje vecka till du får ditt beslut.

Du får möjlighet att yttra dig före beslutet. Vid avslagsbeslut så stannar processen här. Du som söker har alltid möjlighet att överklaga beslutet.

5. Vi håller tekniskt samråd

Tekniskt samråd

För vissa mer komplicerade ärenden behöver ett tekniskt samråd genomföras innan du får startbesked. Du ska i så fall höra av dig till Plan- och byggenheten för att boka in ett tekniskt samråd som du (byggherren), kontrollansvarig och kommunens byggnadsinspektör deltar vid. Inför samrådet ska du skicka in ett förslag till kontrollplan, som tagits fram med hjälp av den kontrollansvarige.

6. Du får startbesked

Startbesked

När du fått startbesked kan du börja bygga. Om arbetet påbörjas innan startbesked ska bygg- och miljönämnden ta ut en sanktionsavgift. Startbesked ges tillsammans med bygglovet eller efter det tekniska samrådet. Om bygglovet innehåller ett startbesked framgår det i bygglovsbeslutet.

7. Platsbesök eller uppföljning

Uppföljning

Kontrollansvarig följer upp arbetet löpande och går igenom kontrollplanen. Om du inte har en kontrollansvarig är det ofta du som byggherre som ansvarar för att kontrollerna genomförs under byggtiden. Vid behov genomför kommunens byggnadsinspektör platsbesök.

8. Vi håller ett slutsamråd

Slutsamråd

Vid slutsamrådet går man bland annat igenom hur kontrollplanen har uppfyllts, om avvikelser har gjorts från bygglovet, den kontrollansvariges utlåtande, övrig dokumentation och om det finns förutsättningar för ett slutbesked.

9. Du får ett slutbesked

Slutbesked

Grattis, nu är du i mål! När Samhällsbyggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked får du börja använda din byggnad.

Anmälan

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan till. Kontakta Plan- och Byggenheten om du är osäker på om behöver göra en anmälan. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från Samhällsbyggnadsnämnden.

Du behöver anmäla detta

Du behöver anmäla följande, om det inte krävs bygglov:

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,
 • uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på högst 30 m2, så kallat attefallshus,
 • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på högst 30 m2, så kallat attefallshus,
 • tillbyggnad på högst 15 m2 av ett en- eller tvåbostadshus eller
 • bygga två takkupor på ett en- och tvåbostadshus som inte redan har takkupor, eller
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Det här behöver du inte anmäla

Undantag som inte kräver en anmälan

Det finns undantag från kravet på anmälan. Undantagen beror bland annat på vilken åtgärd du ska utföra, vilken typ av byggnad eller anläggning det gäller och om du ska utföra åtgärden i område inom eller utanför detaljplan. Du behöver inte göra en anmälan för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som bland annat är:

 • en komplementbyggnad som tillhör ett en- eller tvåbostadshus, till exempel en så kallad friggebod
 • ett skärmtak, som inte kräver bygglov
 • en liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus, som inte kräver bygglov på grund av att huset ligger utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse
 • en bygglovsbefriad ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Utanför detaljplanerat område behöver du inte anmäla varken rivning eller andra åtgärder som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. Det krävs heller ingen anmälan för en liten tillbyggnad eller en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse (men om du bygger ett så kallat attefallshus och använder det som komplementbostadshus krävs alltid anmälan).

Det krävs heller ingen anmälan för att bygga två lovbefriade takkupor utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för det område där du bor. Om du däremot ändrar användningssättet från ekonomibyggnad till något annat behöver du bygglov.