Detaljplan verksamheter vid Hudenevägen

del av Herrljunga 6:2 och 6:3, Herrljunga kommun.

Översikt hagens

Samråd

Detaljplan verksamheter vid Hudenevägen, del av Herrljunga 6:2 och 6:3, Herrljunga kommun.

Kommunstyrelsen har 2021-09-27 KS §153, beslutat uppmana Bygg- och miljönämnden att upprätta detaljplan inom delar av fastigheterna Herrljunga 6:2 med flera. Bygg- och miljö-nämnden har 2021-10-06, BMN § 46 uppdragit åt Bygg- och miljöförvaltningen att påbörja planarbetet. Planområdet är beläget i den östra utkanten av Herrljunga tätort.

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av verksamhetslokaler samt att säkra naturmark vid Hudenevägen.

Verksamhetsmarkens byggrätt uppgår till maximalt 60 % av fastigheten. Kvartersmarken regleras till E Teknisk anläggning, J Industri och Z Verksamheter. Nockhöjd för byggnadsverk regleras till 15 meter.

Du/ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på bifogade förslag till detaljplan.

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av:
Emil Hjalmarsson, Plan- och Byggchef/kommunarkitekt 0513-171 80

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 15 augusti 2022 till:

Herrljunga kommun
Plan- och Byggenheten
Box 201
524 23 Herrljunga
Mail: plan@herrljunga.se