Bostäder Kvarteret Tallen

Detaljplan för Kvarteret Tallen, Herrljunga kommun.

översikt tallen

Kungörelse

Detaljplan Herrljunga kommun, följande plan har vunnit laga kraft;

Detaljplan Kvarteret Tallen, Herrljunga kommun.

Antagen 26 februari 2020 §21. Laga kraft 20 mars 2020.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.