Horsby Etapp 2

Kungörelse, Detaljplan för Horsby Etapp 2, Herrljunga kommun.

Horsby etapp 2

Följande plan har vunnit laga kraft.

Detaljplan för Horsby Etapp 2, Herrljunga kommun.

Antagen av Bygg- och miljönämnden 2 oktober 2019 §52. Laga kraft 28 oktober 2019.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.