Bostäder Kvarteret Lyckan

Detaljplan för Kvarteret Lyckan, Herrljunga kommun.

översikt tallen

Kungörelse

Detaljplan Herrljunga kommun, följande plan har vunnit laga kraft:

Detaljplan Kvarteret Lyckan, Herrljunga kommun.

Antagen 3 juni 2020 §47. Laga kraft 29 juni 2020.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.