Detaljplan Ljung 1:17, 3:27 mfl

Detaljplan Industri/verksamhetsområde Ljung 1:17, 3:27 m.fl. Herrljunga kommun.

Översikt hagens

Kungörelse

Detaljplan Herrljunga kommun

Följande plan har vunnit laga kraft

Detaljplan för industri/verksamhetsområde Ljung 1:7, 3:27 mfl”.Antagen 7 december 2022 §74. Laga kraft 6 januari 2023.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Emil Hjalmarsson

Kommunarkitekt