Ekonomiska rapporter

Vi har flera typer av ekonomiska rapporter: budget- och verksamhetsplan, årsredovisning och delårsrapporter.

Budget och verksamhetsplan

Kommunen ska årligen upprätta och fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Där tydliggörs mål för ekonomin och för verksamheterna. Budgeten används för uppföljning av kommunens ekonomi.

Årsredovisning

En årsredovisning upprättas för helåret som fastställs av kommunfullmäktige i april. Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. Årsredovisningen ska också innehålla en översikt av utvecklingen av kommunens verksamhet, väsentliga personalförhållanden och en utvärdering av om målen har uppnåtts.

Delårsrapport

Kommuner ska minst en gång om året upprätta en delårsrapport. I Herrljunga kommun görs denna rapport den 31 augusti. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående års utgång. Delårsrapporten innehåller även måluppfyllelse av kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsmål samt en personalredovisning.

Förutom årsredovisningen och delårsrapporten som lagstiftaren kräver, lämnas några gånger per år en månadsrapport till kommunstyrelsen och nämnder där helårsprognosen presenteras. Vid tertial 1(första tredjedelen av året), den 30 april, följs förutom ekonomin även målen upp.