29 juni 2020 till 27 juli 2020 kl. 11.14-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Kungörelse

Detaljplan Herrljunga kommun

Följande plan har vunnit laga kraft

Detaljplan Kv Lyckan, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §47. Laga kraft 29 juni 2020.

Information om anslaget

Instans: Bygg- och MIljönämnden

Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020

Paragrafer: §47

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Bygg- och miljöförvaltningen