Värmepump

I miljöbalken regleras vad som är miljöfarlig verksamhet. Värmepumpar räknas dit på grund av att de kan innehålla miljöfarliga kemikalier i form av köldmedier och köldbärarvätska.

Installation av jord-, vatten- och bergvärmepumpar kräver anmälan till kommunen. Ligger fastigheten inom vissa vattenskyddsområden krävs en ansökan. Installation av luftvärmepumpar kräver ingen anmälan till kommunen. Anmälan ska du skicka in till Herrljunga kommuns miljöenhet senast 6 veckor innan inrättandet.

Miljö & hälsa

I värmepumpsanläggningar finns kemikalier, köldbärarvätskan och köldmedium inuti värmepumpen. Om läckage uppstår på värmeslingorna finns det risk för förorening av grundvatten eller ytvatten. Likaså kan köldmediegaserna vid läckage i värmepumpen påverka ozonlagret och/eller växthuseffekten. Dessa gaser är dessutom hälsovådliga.

Kemikalier skall väljas med utgångspunkt från minimal miljö- och hälsopåverkan. CFC och HCFC som köldmedia är förbjudet att använda.

Värmepumpsanläggningen måste placeras och installeras på ett sådant sätt att omgivningen inte störs av buller.

Vattenskyddsområde

Ligger fastigheten inom vissa vattenskyddsområden krävs en ansökan. Att installera jord-, vatten- och bergvärmepumpar inom inre vattenskyddsområde är oftast förbjudet. Förbudet och tillståndskrav finns i de respektive vattenkyddsföreskrifterna.

Anmälan

Innan du borrar eller gräver för berg-, ytjord- eller ytvattenvärme ska du anmäla detta till kommunens miljöenhet. Till anmälan ska en skalenlig fastighetskarta bifogas där den planerade anläggningen, samt eventuella befintliga värmepumpsanläggningar, enskilda avlopp och enskilda vattentäkter inom 50 m är utmärkta. Hör av dig till miljöenheten för att få hjälp med din anmälan.

Anmälan om värmepump Länk till annan webbplats. kan du hämta från Digital självservice. Karta över hus och tomt kan skickas ut av miljöenheten via mejl eller post, eller så kan du använda dig av kommunens tomtkarta eller kommunkarta Länk till annan webbplats..

OBS! Anmälan ska inkomma till miljöenheten senast 6 veckor innan inrättandet av värmepumpen.

Avgift

För handläggningen kommer samhällsbyggnadsnämnden att ta ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften är 2 340 för 2024.

Lagstiftning

Enligt miljöbalkens 9 kap 1§ är värmepumpsanläggningar att betrakta som miljöfarlig verksamhet. Detta betyder att installation och användning av sådana anläggningar är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 17§ står att anmälan om installation ska skickas till kommunen. Installation av luftvärmepumpar kräver ingen anmälan.

Större anläggningar; värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt, är anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen 21 kap 16§, så kallade C-anläggningar.

Aggregat som innehåller köldmedium regleras också i EU-lagstiftning och annan svensk förordning. Har du en större anläggning (minst 5 ton koldioxidekvivalenter) kan det krävas regelbunden läckagekontroll. Du kan läsa mer om vilka anläggningar detta gäller för på sidan för köldmedier Länk till annan webbplats..