Radon

Miljöenheten i Herrljunga kommun har tillsynsansvar över radon enligt miljöbalken. I miljöenhetens ansvar ingår det att ta reda på om det finns olägenheter för människors hälsa i byggnader, exempelvis bostäder. Det innebär att miljöenheten kan kräva att bostadsrättsföreningen undersöker radonhalten i din bostad.

Allmänt om radon

Radon är ett grundämne (Rn), en ädelgas, som vid sönderfall avger hälsoskadlig joniserande stålning. Sönderfallsprodukterna av radon kallas för radondöttrar, alfapartiklar, och avger alfastrålning. Alfastrålning stoppas lätt av material i dess väg och kan till exempel inte tränga igenom hud. Denna typ av strålning är därför endast farlig i direkt kontakt med levande celler, detta sker när man andas in radondöttrarna som fastnat på damm och partiklar i luften och som sedan stannar kvar i lungorna och där avger strålning.

Om radongashalten överstiger riktvärdet 200 becquerel per kubikmeter anses det vara en risk. Radon kan finnas i byggnadsmaterial, marken och i dricksvatten.

Radon i vatten (egen brunn)

Radonhalten i grundvatten bör kontrolleras vid enstaka tillfällen. Bergborrade brunnar löper en särskild risk att ha förhöjda halter. Du som inte har kommunalt vatten kan alltid mäta radonhalten i ditt eget vatten. Genom en radonmätning av vattnet erhåller du svar på om ditt vatten överskrider gränsvärdet 1000 Bq/l vid vilket det betraktas som otjänligt enligt Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.. För att få råd om hur man tar prov på dricksvattnet i en enskild brunn kan du kontakta miljöenheten eller ett företag som erbjuder provtagning.

Markradon

Radongasen transporteras genom marklagren främst med jordluften och med grundvattnet. Hur långt radonet hinner transporteras genom en jordart innan det sönderfaller till radondöttrar, vilka är fasta metallpartiklar, beror bland annat på jordartens genomsläpplighet och vattenhalt. Inom Herrljunga kommun finns inga områden med hög risk för markradon. Lokalt kan dock markradonhalten vara förhöjd även inom ett lågriskområde.

Bor du i hyresrätt

Om du bor i hyresrätt är det hyresvärden som ansvarar för att mäta och eventuellt radonsanera i din bostad. Din hyresvärd är ansvarig för att din bostad inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken. Hyresvärden ska se till att radonhalterna är kontrollerade och stå för mätningar och eventuell radonsanering. Fråga hyresvärden om du är osäker på om radonhalten i din bostad är mätt.

Bor du i bostadsrätt

Om du bor i bostadsrätt är det föreningen som ansvarar för att mäta och eventuellt ta bort radon i din bostad. Bostadsrättsföreningen ska se till att radonhalterna är kontrollerade och stå för mätningar och eventuell radonsanering. Fråga bostadsrättsföreningen eller miljöenheten om du inte vet om din bostad är radonmätt.

Långtidsmätning radon

Långtidsmätningar måste utföras under vinterhalvåret från 1 oktober – 30 april (eldningssäsong). Anledningen för detta har med ventileringen av bostaden att göra då man under sommarhalvåret vädrar betydligt mer vilket kan medföra att resultaten blir opålitliga.

Korttidsmätning radon

Om du missat att göra en mätning under mätsäsong eller står inför husförsäljning eller husköp och inte kan vänta 2 månader, rekommenderar vi att göra en korttidsmätning. Trots att det inte ger ett godkänt årsmedelvärde, ger det en god indikation på om det finns radon eller inte.

När ska jag göra en radonmätning?

Du bör mäta radonhalten om du

  • köper ett hus
  • bygger om eller till ditt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • bygger ett nytt hus

Mät även om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong.

Radon vid köp och sälj av fastighet

Förhöjda halter av radon räknas inte som ett dolt fel vid bostadsköp. Varken mäklaren eller säljaren har skyldighet att underrätta köparen om radonhalten i bostaden utan det är köparen som har undersökningsplikten. Fråga därför alltid om en radonmätning har gjorts innan du köper en fastighet. Om det inte har gjorts någon mätning bör du komma överens med säljaren huruvida det ska göras en mätning innan avtal sluts och vem som ska stå för eventuella saneringskostnader om det visar sig uppmätas höga radonhalter i huset.

Vart ska jag vända mig om jag vill mäta radon?

Vill du mäta radon i ditt hus ska du kontakta ett ackrediterat mätlaboratorium Länk till annan webbplats. och beställa dosor för långtidsmätning. En korttidsmätning är relativt osäker och ska bara ses som indikerande mätning.

Åtgärder

Anlita en konsult som är specialiserad på radon för att undersöka vad som orsakar de förhöjda radonhalterna och föreslå åtgärder.

Svensk Radonförenings hemsida Länk till annan webbplats. finns en lista över konsulter som genomfört Strålsäkerhetsmyndighetens teoretiska utbildning om radonåtgärder.

Tidigare fanns det bidrag från Boverket Länk till annan webbplats. att söka för radonsanering, men det finansieras inte längre.