Explosiva varor och tillstånd

I lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) definieras explosiva varor som explosiva ämnen och blandningar, föremål samt ämnen blandningar och föremål som inte omfattas av dessa definitioner men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom explosion eller pyroteknisk effekt.

Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar är alla exempel på vanligt förekommande explosiva varor.

 • Sprängämnen används framför allt till att spränga berg med. Exempel på sprängämnen är ANFO (en blandning av ammoniumnitrat och olja), dynamit, PETN (pentyl) och trotyl.
 • Tändmedel används som namnet antyder till tändning, att få sprängämnen och andra explosiva ämnen och blandningar att explodera. Exempel på tändmedel är sprängkapslar, detonerande stubin, tändhattar och pyrotekniska tändare.
 • Ammunition används framför allt till skjutvapen.
 • Krut används vanligtvis som drivmedel för att skjuta ut projektiler i skjutvapen och för att skjuta iväg raketer i till exempel fyrverkerier.
  Det finns två huvudtyper av krut, röksvagt krut som är baserat på nitrocellulosa och svartkrut som är en blandning av svavel, träkol och kaliumnitrat.
 • Vanliga pyrotekniska artiklar är fyrverkerier och pyroteknisk utrustning för fordon (PU).

Tillstånd explosiva varor

MSB utfärdar tillstånd för

 • tillverkning, bearbetning, destruktion och återvinning av explosiva varor
 • annan hantering som sker i anslutning till ovan nämnd hantering
 • gränsöverskridande överföring
 • import
 • export och
 • Försvarsmaktens hantering av explosiva varor på fasta platser

Kommunen utfärdar tillstånd för

 • användning
 • förvaring
 • handel och överlåtelse samt
 • överföring av explosiva varor inom Sverige

Tillstånd för tillverkning av explosiva varor

All tillverkning av explosiva varor är tillståndspliktig oavsett mängd eller sort. Två undantag finns.

För att få tillverkningstillstånd krävs lämplighet, goda kunskaper om och erfarenhet av de explosiva varor som ska tillverkas. Det krävs också tillgång till speciellt utformade lokaler, arbetsmetoder och utrustning.

Undantag 1: Handladdning av ammunition för eget bruk till eget licenspliktigt vapen är undantaget från tillståndsplikt annat än vapenlicens.

Den som vill sälja eller på annat sätt överlåta handladdad ammunition måste däremot ha tillstånd för tillverkning.

Undantag 2: Tillverkning av högst 300 g (nettovikt) tomtebloss i samband med skolundervisning är undantaget från tillståndsplikt.