Överklaga beslut

Den som är missnöjd med ett kommunalt beslut har möjlighet att överklaga beslutet. Det finns två olika sorters överklaganden - laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning kallas det när vem som helst som bor i kommunen vill överklaga ett kommunalt beslut. Förvaltningsbesvär innebär att du som privatperson överklagar ett beslut som gäller dig personligen. Här beskrivs kort de viktigaste skillnaderna mellan laglighetsprövning och förvaltningsbesvär och hur du går tillväga om du vill överklaga ett beslut.

Bestämmelser gällande laglighetsprövning

Bestämmelserna gällande laglighetsprövning regleras i kommunallagens kapitel 10. En laglighetsprövning innebär att man undersöker om ett beslut är lagligt, inte om det är lämpligt.

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Jönköping. Dit måste det ha kommit inom tre veckor från det att protokollet med det aktuella beslutet är anslaget på kommunens digitala anslagstavla. Uppgifterna om när anslaget sätts upp och när det tas ner finns i respektive protokoll vilka finns att läsa på kommunens hemsida.

Förvaltningsrätten kan upphäva kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte tillkommit i enlighet med lagen
  • beslutet gäller något som inte är kommunens angelägenhet
  • den nämnd eller annat beslutsorgan som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot någon svensk lag eller författning

Förvaltningsrätten kan inte ändra beslutet, utan bara upphäva det. Om förvaltningsrätten upphäver beslutet, finns det inte längre något beslut i ärendet. Om kommunen redan verkställt /genomfört beslutet som upphävs måste kommunen så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Förvaltningsbesvär

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Det är bara den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, som kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär. Den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar både om beslutet är lagligt och om det är lämpligt. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och ta ett annat beslut.

Överklagandet måste vara skriftligt och ha inkommit till kommunen senast tre veckor från att den som vill klaga fått del av beslutet. Det adresseras till den överprövande instansen, men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet (till exempel kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, sociala myndighetsutskottet).

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den myndighet som ska pröva beslutet. Om kommunen bedömer att överklagandet har kommit in för sent fattar man ett beslut att avvisa överklagandet. Detta beslut kan också överklagas.