Revisionen

Kommunens revisorer är ett demokratiskt kontrollorgan, som företräder medborgarnas intresse av att kommunen hushåller effektivt med sina resurser, har en god styrning och kontroll över verksamheterna.

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen består av 6 ledamöter varav en är vakant. Ordförande och sakkunnig biträde är:

Kontaktuppgifter till kommunrevisorernalänk till annan webbplats.

Du kan mejla direkt till revisorerna. E-post behandlas som inkommande post. Revisorerna får den direkt för kännedom, men den behandlas inte förrän nästkommande revisionssammanträde.

Revisionens uppdrag

Kontrollerar kommunen

Revisionen kontrollerar att kommunen använder sina resurser effektivt. Effektiv är man om det finns tydliga mål och god kontroll över hur målen uppnås. Kontrollen av intern kontroll är en av revisorernas huvuduppgifter.

"Demokratins vakthundar"

Revisorerna har också uppgiften att vara "demokratins vakthundar" i allmänhet. Revisorerna värnar och vakar över att grundläggande lagar och värderingar följs, att beslut fattas på ett rättssäkert sätt och att rättsstatens principer upprätthålls. Detta är inte minst viktigt eftersom kommunens nämnder som myndigheter har stor makt över medborgarna.

Hur arbetar revisorerna?

Herrljunga kommun har sex revisorer, som är valda av kommunfullmäktige. Revisorn nomineras av valberedningen och väljs av kommunfullmäktige. Uppdraget som revisor är sedan partipolitiskt obundet.

Sköter självständigt sin förvaltning

Varje revisor är självständig. Revisorerna sköter självständigt sin egen förvaltning. Revisorernas anslag bereds av en särskild beredning, som inte får innehålla personer som själva granskas av revisorerna.

Revisorerna är ingen nämnd; de fattar inga kollektiva beslut i revision. Kommunallagen ställer strängare krav på revisorerna än vad som gäller övriga förtroendevalda i kommunen. De ska vara allmänt kunniga och ha erfarenhet av offentlig verksamhet samt vara kända för integritet och oberoende.

Sakkunniga

Revisorerna biträds av särskilda sakkunniga, som revisorerna själva utser. De sakkunniga skall ha god kännedom och goda kunskaper om kommunal verksamhet. För de sakkunniga gäller samma allmänna krav som på revisorerna.

Regler för revisorer

Revision handlar om saklighet och opartiskhet, därför får inte revisorerna själva sitta i nämnd som har revisionsansvar, inte ha band (släktskap t ex) till ledamöter i styrelsen eller nämnderna, får inte sitta i fullmäktige och bör allmänt inte försätta sig i situationer som kan rubba förtroendet.

Ansvarsfrihet - vad innebär det?

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om ansvarsfrihet eller vägrar sådan. Ansvarsfrihet är ett juridiskt begrepp som innebär att fullmäktige prövar ansvaret i styrelse, nämnder, beredningar, kommunalförbund och finansiella samordningsförbund samt indirekt i kommunala
företag – dvs. de som har fått olika uppdrag av fullmäktige.

Revisorernas uppgift är att ge fullmäktige ett förslag i frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna kan utdela anmärkningar enligt kommunallagen. På idrottsspråk skulle vi kunna säga att anmärkningen är ett "gult kort". Två "gula kort" borde leda till utvisning ("rött kort").

Lekmannarevisorerna i kommunala bolag

Revisorerna har också uppdrag att vara lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Lekmannarevisors uppgift är att biträda ägaren (kommunen) med styrningen av bolagen. Bolagen har också en revisor för kontroll av räkenskaper med mera. Kommunens revisor, lekmannarevisorerna och bolagsrevisorn är olika delar av den samordnade revisionen av kommunens verksamheter. Det är kommunens revisorer som har den ledande uppgiften av samordningen.

Revisionsplaner 2019-2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsplan 2020.pdföppnas i nytt fönster 231.6 kB 2020-03-23 10.08
Revisionsplan 2019.pdföppnas i nytt fönster 8 kB 2019-07-09 10.52
Revisionsplan 2021.pdföppnas i nytt fönster 87.3 kB 2021-10-26 15.18

Revisionsplaner 2016-2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsplan 2018.pdföppnas i nytt fönster 742.1 kB 2018-08-27 11.02
Revisionsplan+2017.pdföppnas i nytt fönster 444.4 kB 2017-11-09 10.34

Revisionsberättelser 2019-2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Herrljunga granskningsrapport delår 2019.pdföppnas i nytt fönster 388.9 kB 2019-10-22 11.32
Herrljunga granskningsrapport HELÅR 2019.pdföppnas i nytt fönster 234.7 kB 2020-04-27 10.25
Revisionsberättelse helår 2019.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2020-04-27 10.25
Delårsutlåtande Herrljunga kommun 2020.pdföppnas i nytt fönster 735 kB 2020-11-03 11.52
Delårsrapport 2020 - granskning.pdföppnas i nytt fönster 268.7 kB 2020-11-03 11.52
Delårsutlåtande Herrljunga kommun 2019.pdföppnas i nytt fönster 114.3 kB 2019-10-22 11.14
Kvalitet och effektivitet i äldreomsorgen - Slututkast.pdföppnas i nytt fönster 887.7 kB 2021-05-11 16.09
Granskningsrapport helår 2020.pdföppnas i nytt fönster 601.7 kB 2021-10-26 15.21
Revisionsberättelse 2020 - Herrljunga kommun (1).pdföppnas i nytt fönster 189.2 kB 2021-10-26 15.21
Rapport delår 2021.docx .pdföppnas i nytt fönster 615.9 kB 2021-10-26 15.21
Delårsutlåtande 2021.pdföppnas i nytt fönster 639.6 kB 2021-10-26 15.21

Revisionsberättelser 2016-2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Översiktlig granskning delårsrapport 2018.pdföppnas i nytt fönster 322.2 kB 2018-10-23 09.38
Revisionsberättelse 2018.pdföppnas i nytt fönster 144.6 kB 2019-03-22 09.50
Revisorernas redogörelse för verksamheten 2018.pdföppnas i nytt fönster 109.6 kB 2019-03-22 09.50
Granskning av samverkan barn och unga i behov av stöd 2018.pdföppnas i nytt fönster 124.1 kB 2019-03-22 09.50
Granskning av årsredovisning 2018.pdföppnas i nytt fönster 344 kB 2019-03-22 09.50
Revisionsberättelse 2017.pdföppnas i nytt fönster 207.2 kB 2018-05-21 11.00
Revisorernas redogörelse för verksamheten 2017.pdföppnas i nytt fönster 245 kB 2018-05-21 11.00
Herrljunga kommun Granskningsrapport 2017.pdföppnas i nytt fönster 315.3 kB 2018-05-21 11.00
Revisionsberättelse+2016.pdföppnas i nytt fönster 134.4 kB 2017-11-09 10.35
Revisorernas+redogörelse+2016.pdföppnas i nytt fönster 476 kB 2017-11-09 10.36
Herrljunga+kommun+-+Granskningsrapport+2016.pdföppnas i nytt fönster 121.3 kB 2017-06-11 21.58

Granskningsrapporter 2019-2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsrapport - Upphandling och inköpsprocess Herrljunga kommun 2020.pdföppnas i nytt fönster 1021.5 kB 2020-11-03 11.52
Kostverksamheten 2019.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2019-10-22 11.18
Granskningsrapport, Investeringsprocessen Herrljunga 2019.pdföppnas i nytt fönster 814 kB 2020-03-23 10.05
Granskningsrapport helår 2020.pdföppnas i nytt fönster 616.6 kB 2021-05-11 16.08
Granksning av intern styrning och kontroll inom kommunstyrelsen och socialnämnden.pdföppnas i nytt fönster 393.7 kB 2021-10-26 15.19

Granskningsrapporter 2016-2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016 Granskning av beslutsunderlag vid större investeringar.pdföppnas i nytt fönster 193.1 kB 2021-02-12 13.12
2016 Granskning av anställdas bisysslor.pdföppnas i nytt fönster 222.2 kB 2021-02-12 13.15
2017 Granskning av intern kontroll i processen för lönehantering 2017.pdföppnas i nytt fönster 233.3 kB 2021-02-12 13.14
2018 Granskning av IT-säkerhet 2018.pdföppnas i nytt fönster 346.6 kB 2021-02-12 13.15
2018 Granskning system och rutiner avseende riktade statsbidrag.pdföppnas i nytt fönster 6.2 MB 2021-02-12 13.17

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdesprotokoll 20190110.pdföppnas i nytt fönster 119 kB 2019-10-22 11.16