Revisionen

Kommunens revisorer är ett demokratiskt kontrollorgan, som företräder medborgarnas intresse av att kommunen hushåller effektivt med sina resurser, har en god styrning och kontroll över verksamheterna.

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen består av 6 ledamöter. Ordförande och sakkunnig biträde är:

Kontaktuppgifter till kommunrevisorerna Länk till annan webbplats..

Du kan mejla direkt till revisorerna. E-post behandlas som inkommande post. Revisorerna får den direkt för kännedom, men den behandlas inte förrän nästkommande revisionssammanträde.

Revisionens uppdrag

Kontrollerar kommunen

Revisionen kontrollerar att kommunen använder sina resurser effektivt. Effektiv är man om det finns tydliga mål och god kontroll över hur målen uppnås. Kontrollen av intern kontroll är en av revisorernas huvuduppgifter.

"Demokratins vakthundar"

Revisorerna har också uppgiften att vara "demokratins vakthundar" i allmänhet. Revisorerna värnar och vakar över att grundläggande lagar och värderingar följs, att beslut fattas på ett rättssäkert sätt och att rättsstatens principer upprätthålls. Detta är inte minst viktigt eftersom kommunens nämnder som myndigheter har stor makt över medborgarna.

Hur arbetar revisorerna?

Herrljunga kommun har sex revisorer, som är valda av kommunfullmäktige. Revisorn nomineras av valberedningen och väljs av kommunfullmäktige. Uppdraget som revisor är sedan partipolitiskt obundet.

Sköter självständigt sin förvaltning

Varje revisor är självständig. Revisorerna sköter självständigt sin egen förvaltning. Revisorernas anslag bereds av en särskild beredning, som inte får innehålla personer som själva granskas av revisorerna.

Revisorerna är ingen nämnd; de fattar inga kollektiva beslut i revision. Kommunallagen ställer strängare krav på revisorerna än vad som gäller övriga förtroendevalda i kommunen. De ska vara allmänt kunniga och ha erfarenhet av offentlig verksamhet samt vara kända för integritet och oberoende.

Sakkunniga

Revisorerna biträds av särskilda sakkunniga, som revisorerna själva utser. De sakkunniga skall ha god kännedom och goda kunskaper om kommunal verksamhet. För de sakkunniga gäller samma allmänna krav som på revisorerna.

Regler för revisorer

Revision handlar om saklighet och opartiskhet, därför får inte revisorerna själva sitta i nämnd som har revisionsansvar, inte ha band (släktskap t ex) till ledamöter i styrelsen eller nämnderna, får inte sitta i fullmäktige och bör allmänt inte försätta sig i situationer som kan rubba förtroendet.

Ansvarsfrihet - vad innebär det?

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om ansvarsfrihet eller vägrar sådan. Ansvarsfrihet är ett juridiskt begrepp som innebär att fullmäktige prövar ansvaret i styrelse, nämnder, beredningar, kommunalförbund och finansiella samordningsförbund samt indirekt i kommunala
företag – dvs. de som har fått olika uppdrag av fullmäktige.

Revisorernas uppgift är att ge fullmäktige ett förslag i frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna kan utdela anmärkningar enligt kommunallagen. På idrottsspråk skulle vi kunna säga att anmärkningen är ett "gult kort". Två "gula kort" borde leda till utvisning ("rött kort").

Lekmannarevisorerna i kommunala bolag

Revisorerna har också uppdrag att vara lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Lekmannarevisors uppgift är att biträda ägaren (kommunen) med styrningen av bolagen. Bolagen har också en revisor för kontroll av räkenskaper med mera. Kommunens revisor, lekmannarevisorerna och bolagsrevisorn är olika delar av den samordnade revisionen av kommunens verksamheter. Det är kommunens revisorer som har den ledande uppgiften av samordningen.

Revisionsplaner 2019-2025

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsplan 2024.pdf Pdf, 284.2 kB, öppnas i nytt fönster. 284.2 kB 2024-04-02 10.17
Revisionsplan 2023.pdf Pdf, 283.2 kB, öppnas i nytt fönster. 283.2 kB 2024-04-03 11.45
Revisionsplan 2022.pdf Pdf, 423.7 kB, öppnas i nytt fönster. 423.7 kB 2022-12-07 08.41
Revisionsplan 2021.pdf Pdf, 87.3 kB, öppnas i nytt fönster. 87.3 kB 2021-10-26 15.18
Revisionsplan 2020.pdf Pdf, 231.6 kB, öppnas i nytt fönster. 231.6 kB 2020-03-23 10.08
Revisionsplan 2019.pdf Pdf, 8 kB, öppnas i nytt fönster. 8 kB 2019-07-09 10.52

Revisionsplaner 2016-2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsplan 2018.pdf Pdf, 742.1 kB, öppnas i nytt fönster. 742.1 kB 2018-08-27 11.02
Revisionsplan+2017.pdf Pdf, 444.4 kB, öppnas i nytt fönster. 444.4 kB 2017-11-09 10.34

Revisionsberättelser 2023-2025

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delårsutlåtande 2023 Herrljunga kommun.pdf Pdf, 44.9 kB, öppnas i nytt fönster. 44.9 kB 2023-12-18 11.33
Yttrande - Auktoriserad revisor Delår 2023.pdf Pdf, 117.6 kB, öppnas i nytt fönster. 117.6 kB 2023-12-18 11.33

Revisionsberättelser 2019-2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Herrljunga granskningsrapport delår 2019.pdf Pdf, 388.9 kB, öppnas i nytt fönster. 388.9 kB 2019-10-22 11.32
Herrljunga granskningsrapport HELÅR 2019.pdf Pdf, 234.7 kB, öppnas i nytt fönster. 234.7 kB 2020-04-27 10.25
Revisionsberättelse helår 2019.pdf Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster. 3.3 MB 2020-04-27 10.25
Delårsutlåtande Herrljunga kommun 2020.pdf Pdf, 735 kB, öppnas i nytt fönster. 735 kB 2020-11-03 11.52
Delårsrapport 2020 - granskning.pdf Pdf, 268.7 kB, öppnas i nytt fönster. 268.7 kB 2020-11-03 11.52
Delårsutlåtande Herrljunga kommun 2019.pdf Pdf, 114.3 kB, öppnas i nytt fönster. 114.3 kB 2019-10-22 11.14
Kvalitet och effektivitet i äldreomsorgen - Slututkast.pdf Pdf, 887.7 kB, öppnas i nytt fönster. 887.7 kB 2021-05-11 16.09
Granskningsrapport helår 2020.pdf Pdf, 601.7 kB, öppnas i nytt fönster. 601.7 kB 2021-10-26 15.21
Revisionsberättelse 2020 - Herrljunga kommun (1).pdf Pdf, 189.2 kB, öppnas i nytt fönster. 189.2 kB 2021-10-26 15.21
Rapport delår 2021.docx .pdf Pdf, 615.9 kB, öppnas i nytt fönster. 615.9 kB 2021-10-26 15.21
Delårsutlåtande 2021.pdf Pdf, 639.6 kB, öppnas i nytt fönster. 639.6 kB 2021-10-26 15.21
Revisionsberättelse 2021 - Herrljunga kommun.pdf Pdf, 167.7 kB, öppnas i nytt fönster. 167.7 kB 2022-05-13 10.47
Delårsutlåtande 2022.pdf Pdf, 399.3 kB, öppnas i nytt fönster. 399.3 kB 2022-12-07 08.31
Granskningsrapport delår 2022.pdf Pdf, 647.3 kB, öppnas i nytt fönster. 647.3 kB 2022-12-07 08.32
Revisionsberättelse 2022 - Herrljunga kommun.pdf Pdf, 280.2 kB, öppnas i nytt fönster. 280.2 kB 2023-06-28 11.15

Granskningsrapporter 2023-2025

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsrapport - Kvalitet i grundskolan.pdf Pdf, 678.4 kB, öppnas i nytt fönster. 678.4 kB 2023-12-18 11.41
Granskningsrapport - Leasingbilar.pdf Pdf, 763 kB, öppnas i nytt fönster. 763 kB 2024-04-02 10.16

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdesprotokoll 20190110.pdf Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster. 119 kB 2019-10-22 11.16