Nämnder och utskott

En nämnd fungerar som den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Ledamöterna och ersättarna i nämnderna utses av kommunfullmäktige. En nämnd ansvarar för den löpande verksamheten inom sitt område i kommunen, bereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och verkställer beslut som fattats av fullmäktige.

Under kommunstyrelsen finns ett kultur- och fritidsutskott till vilket kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare. Utskottet ansvarar för att bereda ärenden inför beslut i kommunstyrelsen.

Herrljunga kommuns nämnder:

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns i Herrljunga kommuns politiska organisation fyra facknämnder. Utöver dessa facknämnder finns även en valnämnd och en krisledningsnämnd samt två servicenämnder. Servicenämnderna är gemensamma nämnder som Herrljunga kommun och Vårgårda kommun har tillsammans.

Efter implementering av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem tidigare i våras, implementerar Herrljunga kommun nu ett nytt webbdiarium. I webbdiariet hittar du från och med maj 2024 kallelser och protokoll till Herrljunga kommuns nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Du hittar Herrljunga kommuns diarium  Länk till annan webbplats.på vår webb.