Skriftlig redogörelse

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det krav på att det ska upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet för byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora.

Redogörelsen ska skickas till räddningstjänsten som sedan använder den som underlag för att bedöma behovet av tillsyn.

Det är ägaren till byggnaden som ansvarar för att upprätta och skicka in redogörelsen till räddningstjänsten. Den som bedriver verksamhet i byggnaden är skyldig att lämna de uppgifter till ägaren som behövs för att redogörelsen ska kunna upprättas.

För verksamheter (enligt 2 kap 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor) som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö är det i stället verksamhetsutövaren som ansvarar för att upprätta redogörelsen och ägaren ska då bidra med uppgifter som behövs för detta.

Räddningstjänsten bestämmer hur ofta redogörelserna ska skickas in. Olika frister kan gälla för olika sorters objekt.

Vilka omfattas av kravet på skriftlig redogörelse?

I Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10), anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse.

För att få en mer detaljerad beskrivning av vilka som omfattas måste man läsa föreskriften, men sammanfattningsvis är följande berörda av kravet:

 • Inrättningar för vård och omsorg för fler än 3 personer som har hjälpbehov vid utrymning
 • Låsta institutioner och anstalter
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 90 barn vistas samtidigt eller där fler än 15 barn vistas samtidigt och inte enbart i markplan
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 5 funktionshindrade barn med hjälpbehov vid utrymning vistas samtidigt
 • Hotell, pensionat eller vandrarhem med plats för minst 9 gäster eller med minst 5 gästrum
 • Elevhem och förläggningar för fler än 50 personer eller med fler än 25 förläggningsrum.
 • Samlingslokaler som används av fler än 150 personer, t ex varuhus, nöjeslokaler, konsertlokaler, sporthallar, kyrkor, större bibliotek, teatrar, biografer, konferensanläggningar, offentliga tillställningar och allmänna sammankomster
 • Restauranger eller liknande med alkoholtillstånd och platser för fler än 50 gäster
 • Fritidsanläggningar med platser för fler än 1000 personer, helt eller delvis under tak
 • Industriverksamhet med minst 20 personer sysselsatta samtidigt
 • Industriverksamhet med sammanlagd yta större än 2500 m²
 • Industriverksamhet med tillstånd för brandfarliga eller explosiva varor
 • Industriverksamhet som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, sk Seveso-anläggningar
 • Byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen, statliga byggnadsminnen samt museer med statsbidrag till regional kulturverksamhet
 • Alla typer av byggnader med fler än 16 våningar ovan mark
 • Garage med minst två plan under mark och med en yta större än 2000m²
 • Vissa tunnlar som är längre än 500 meter