Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Enligt Lag (2003:778) om Skydd mot olyckor har fastighetsägaren och den som har verksamhet i byggnaden eller annan anläggning det fulla ansvaret för brandskyddet.

Ansvaret innebär att vidta åtgärder för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skadorna till följd av brand. Genom att systematiskt arbeta med brandskyddet skapas medvetenhet och förståelse för risker i hela organisationen.

Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. SBA är till sin struktur och metodik jämförbar med till exempel arbetsmiljö- eller kvalitetsarbete och passar därför bra att integrera i verksamhetens dagliga rutiner.

Här följer några saker man bör tänka på när man planerar det systematiska brandskyddsarbetet på en arbetsplats.

 • Ta fram en brandskyddsplan för arbetsplatsen
 • Utse en brandskyddsansvarig
 • Planera för kontinuerlig brandskyddsutbildning av personalen
 • Skapa kontrollrutiner för brandtekniska installationer
 • Kontrollera regelbundet utrymningsvägar och skyltning
 • Räddningstjänsten står till förfogande för kostnadsfri rådgivning och information i det systematiska brandskyddsarbetet.

Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet när det gäller det systematiska brandskyddsarbetet. På vissa arbetsplatser sker kontinuerlig tillsyn och på andra sker den utifrån bedömda behov.

Omfattning och metod

Det systematiska brandskyddsarbetets omfattning och behov av dokumentation styrs av riskbilden i det enskilda fallet (till exempel verksamhetstyp, lokalisering, omgivning etcetera). Syftet med att dokumentera sitt SBA är att de som berörs av det ska kunna ta del av det och förstå innehållet. Följande moment kan ingå systematiskt brandskyddsarbete

 • Brandskyddspolicy
 • Byggnads- verksamhets- brandskyddsbeskrivning samt riskbild
 • Brandskyddsorganisation
 • Brandskyddsregler, instruktioner och rutiner
 • Utbildningsplan
 • Kontrollsystem
 • Uppföljning
 • Övrig dokumentation

Det finns inga krav på särskilda metoder för detta arbete, huvudsaken är att det klarlägger ansvarsfrågor angående brandskyddsarbetet och beskriver de brandskyddsåtgärder som finns och hur de upprätthålls. De som medverkar i brandskyddsarbetet ska förstå systemet och hitta i det.