Tillsyn enligt LSO

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor utövas av kommunen inom kommunens område och av Länsstyrelsen inom länet. Kommunen får själv bestämma när och var tillsynen ska genomföras. Räddningstjänsten upprättar inför varje verksamhetsår en plan som redogör för hur tillsynsverksamheten planerats under det kommande året.

Ägare eller nyttjanderättshavare ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand samt för livräddning vid brand eller annan olycka. Vidare ska denna också vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (2 kap. 2 § LSO ).

Vid en tillsyn tittar Räddningstjänsten på hur väl detta uppfylls och skriver en tjänsteanteckning. I de fall det behövs ställs det krav på åtgärder, ett så kallat föreläggande. Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar. Myndigheten har också rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen (5 kap. 2 § LSO).

Tjänsteanteckning

Efter tillsynsbesöket dokumenteras de iakttagelser och de muntliga uppgifter som framkommit i samband med tillsynsbesöket i en tjänsteanteckning. I tjänsteanteckningarna ska tillsynsförrättaren även redovisa de brister som uppmärksammats samt åtgärder som den enskilde sagt sig vilja åtgärda på frivillig väg.

Föreläggande eller förbud

När en tillsynsförrättare vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter kommer fram till att det befintliga brandskyddet inte uppfyller LSO:s krav och att det därför behövs ytterligare åtgärder för att uppnå skälighetsnivån kan tillsynsförrättaren överväga att utfärda ett föreläggande.

I vissa fall är det inte tillräckligt att meddela ett föreläggande för att komma till rätta med de brister som upptäckts. Räddningstjänsten har då möjlighet att förbjuda verksamheten till dess vissa åtgärder är vidtagna (5 kap. 2 § LSO). Ett föreläggande eller förbud kan överklagas till länsstyrelsen.