Kulturhistorisk byggnadsinventering

I denna rapport har vi fångat en del av det som är Herrljunga kommuns historia avspeglad i bebyggelsen. Här lyfts kulturhistoriskt intressant bebyggelse fram som på olika sätt speglar samhällets utveckling, gestaltning och estetiska ideal och sociala förhållanden. Rapporten bygger på en kulturhistorisk bebyggelseinventering utförd under 2022.

Hus, platser och landskap innehåller avtryck av historien. De kan vara mer eller mindre tydliga eller lätta att uppfatta. De kan liknas vid årsringar som berättar om olika skeden, ideal och händelser som format platsen, och i kombination med de mer immateriella berättelserna bygger de platsens identitet. Den kan innehålla både positiva och negativa minnen och berättelser som tillsammans ger platsen dess mening och djup.

Kulturmiljön är därför ett av fundamenten i vår livsmiljö, det utgör en viktig grund att stå på och bygga vidare utifrån. Viktigt att ha med sig i samhällsplaneringen är att kulturmiljön är unik för varje plats och till skillnad från mycket annat går den inte att återskapa om den en gång rivs bort.

Avsikten med inventeringen och rapporten är att skapa ett gott kunskapsunderlag för den fortsatta planeringen och utvecklingen i Herrljunga och samtidigt väcka intresse för bevarande av Herrljungas kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse och särart.

Varje byggnad har sina årsringar. Varje plats har sina årsringar. En plats utvecklas och ska utvecklas. Med hänsyn och respekt för historien.

Inventeringen har utförts av Förvaltningen för kulturutveckling på uppdrag av Herrljunga kommun.

 

Bebyggelseinventeringar

Klicka på bilden för att läsa Kulturhistorisk byggnadsinventering Herrljunga tätort.

Klicka på bilden för att läsa Kulturhistoriska byggnadsinventering Annelund och Ljung.