Medborgarförslag

Har du en idé hur Herrljunga kommuns verksamheter kan utvecklas eller hur servicen kan förbättras? Som kommuninvånare i Herrljunga kan du lämna in dina idéer i form av medborgarförslag.

Vad är ett medborgarförslag?

Medborgarförslag är ett förslag om att förändra någon verksamhet inom kommunens ansvarsområde. Medborgarförslaget får inte röra ärenden om myndighetsutövning, enskilda personer eller upplevas kränkande.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Herrljunga kommun kan lämna medborgarförslag. Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag kan dock inte lämna medborgarförslag. Däremot kan det i medborgarförslaget anges att förslaget har stöd av till exempel en organisation eller en förening.

Hur hanterar vi dina uppgifter när du lämnar in medborgarförslag?

Kommunallagen kräver att den som inkommer med medborgarförslag är folkbokförd i kommunen, därför behöver vi dessa personuppgifter: namn, telefonnummer och adress. Skriv gärna med din e-postadress om du vill att vi ska kontakta dig via denna. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter vid inlämnandet av medborgarförslag Pdf, 629.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Hur ska medborgarförslaget vara utformat?

Besvara frågorna: Vad vill jag? Varför? - När du formulerar ditt förslag. Det gör förslaget tydligt och lättfattligt. Om du vill framföra fler än en idé eller förslag skickar du in dem som separata skrivelser. Förslaget ska lämnas in skriftligt och undertecknat. Även kontaktuppgifter i form av adress och telefonnummer måste anges för att styrka att du är folkbokförd i Herrljunga kommun.

Hur lämnar jag in mitt medborgarförslag?

Det finns tre sätt att lämna in medborgarförslag:

  • Skicka in förslaget till Kommunfullmäktige, Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
  • Lämna in förslaget till receptionen i kommunhuset, Torget 1 Herrljunga
  • Lämna förslaget till kommunfullmäktiges ordförande eller vice ordförande i samband med kommunfullmäktiges sammanträde

Medborgarförslag som inkommit senast kl 09.00 dagen före kommunfullmäktiges sammanträde kopieras upp och delas ut till närvarande ledamöter samt görs tillgängliga för åhörare. De medborgarförslag som inkommer efter ovannämnda tidpunkt behandlas vid nästkommande sammanträde.

Är medborgarförslaget en offentlig handling?

Ja, medborgarförslaget är en offentlig handling vilket innebär att det kan begäras ut och läsas av vem som än frågar.

Hur och när behandlas mitt medborgarförslag?

Ett inlämnat förslag tas upp vid nästföljande kommunfullmäktigemöte. Där remitteras det till berörd nämnd, exempelvis socialnämnden i en fråga som rör äldres hjälpmedel. Ibland kan en och samma fråga beröra flera nämnder, då behandlas den även av de övriga berörda nämnderna.

Behandlingen av ett ärende sker vanligen genom att någon eller några tjänstemän skriver ett yttrande. Yttrandet beskriver vad förslaget får för konsekvenser i praktiken. Därefter tar den berörda nämnden ställning i frågan. Svaret från nämnden behandlas därefter av kommunstyrelsen innan medborgarförslaget går tillbaka till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige ska behandla medborgarförslaget inom ett år, räknat från dess de beslutat ta upp frågan.

Hur vet jag när mitt ärende ska behandlas av kommunfullmäktige?

Som förslagsställare kommer du att underrättas om att frågan beretts färdigt och när beslut ska fattas. På kommunfullmäktiges ärendelista presenteras de punkter som ska tas upp, så även medborgarförslag. Ärendelistan anslås på kommunhusets anslagstavla.

Får jag yttra mig i samband med att frågan behandlas i kommunfullmäktige?

Ja, förslagsställaren har möjlighet att yttra sig i samband med att medborgarförslaget behandlas i kommunfullmäktige.