Bostäder och förskola vid Skoghällavägen/Skogsgatan

Detaljplan Bostäder och förskola vid Skoghällavägen/Skogsgatan, Herrljunga 2:3, Herrljunga 2:130, del av Herrljunga 2:7, del av Herrljunga 6:4 samt del av Herrljunga 2:154 Herrljunga kommun.

översikt tallen

SAMRÅD

Kommunstyrelsen har KS 2021-09-27 §152, beslutat uppmana Bygg- och miljönämnden att upprätta detalj-plan. Bygg- och miljönämnden har 2022-01-06 §47 uppdragit åt Bygg- och miljöförvaltningen att påbörja plan-arbetet. Aktuellt område utgörs idag av skog i direkt anslutning till Skoghällavägen och Skogsgatan.

Genom planförslaget tillskapas 100 till 120 bostäder uppdelat i två områden, en västra del och en östra del. Bostäderna som kan uppföras som flerbostadshus, radhus, parhus eller friliggande villor och är anpassade till områdets höjdskillnader och natur. Förslaget innebär också att en förskola kan uppföras i det västra området.

Genom planförslaget skapas förutsättningar för nya bostäder i Herrljunga tätort och förslaget är i linje med övergripande kommunala dokument. Planförslaget bidrar till både ökad service och ett variationsrikt utbud av boendeformer i Herrljunga kommun.

Du/ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på bifogade förslag till detaljplan.

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av:
Emil Hjalmarsson, Plan- och Byggchef/kommunarkitekt 0513-171 80

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 7 juli 2022 till:

Herrljunga kommun
Plan- och Byggenheten
Box 201
524 23 Herrljunga

Mail: plan@herrljunga.se

Med vänlig hälsning
Emil Hjalmarsson
Plan- och Byggchef
Herrljunga kommun