Bostäder och förskola vid Skoghällavägen/Skogsgatan

Detaljplan Bostäder och förskola vid Skoghällavägen/Skogsgatan, Herrljunga 2:3, Herrljunga 2:130, del av Herrljunga 2:7, del av Herrljunga 6:4 samt del av Herrljunga 2:154 Herrljunga kommun.

översikt tallen

Underrättelse

Detaljplan Bostäder och förskola vid Skoghällavägen/Skogsgatan, Herrljunga 2:3, Herrljunga 2:130, del av Herrljunga 2:7, del av Herrljunga 6:4 samt del av Herrljunga 2:154 Herrljunga kommun.

Kommunstyrelsen har KS 2021-09-27 §152, beslutat uppmana Bygg- och miljönämnden att upprätta detalj-plan. Bygg- och miljönämnden har 2021-01-06 §47 uppdragit åt Bygg- och miljöförvaltningen att påbörja plan-arbetet. Aktuellt område utgörs idag av skog i direkt anslutning till Skoghällavägen och Skogsgatan.

Genom planförslaget tillskapas 100 till 120 bostäder uppdelat i två områden, en västra del och en östra del. Bostäderna som kan uppföras som flerbostadshus, radhus, parhus eller friliggande villor och är anpassade till områdets höjdskillnader och natur. Förslaget innebär också att en förskola kan uppföras i det västra området.

Genom planförslaget skapas förutsättningar för nya bostäder i Herrljunga tätort och förslaget är i linje med övergripande kommunala dokument. Planförslaget bidrar till både ökad service och ett variationsrikt utbud av boendeformer i Herrljunga kommun.

Detaljplanen har varit ute på samråd 2022-06-10– 2022-07-07.

Granskningen sker nu under tiden 14 mars – 11 april 2024 (enligt PBL 5:18)

Granskningshandlingar för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, samt på Herrljunga kommuns hemsida www.herrljunga.se Länk till annan webbplats..

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av: Emil Hjalmarsson, 0513-171 80

Synpunkter från samråd har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 11 april 2024 till:

Herrljunga kommun

Plan- och Byggenheten

Box 201

524 23 Herrljunga

E-post: plan@herrljunga.se