Detaljplan Ölltorp 1:20 mfl

Kvarter Mimer

Samråd Ölltorp 1:20 mfl

Samråd

Bygg och miljönämnden har 2020-02-02 uppdragit Bygg och miljöförvaltningen att ändra detaljplanerna för Ölltorp 1:13 och Ölltorp 1:20.

Syftet med planen är att möjliggöra en förändrad fastighetsindelning för fastigheterna Ölltorp 1:20, Ölltorp 1:13 samt Ölltorp 1:22. Vidare avser planen att pröva lämpligheten för en padelhall, biltvättsanläggning samt drivmedelstation i området samt möjliggöra en ny utfart mot Vretavägen.

Planområdet ligger cirka 2 kilometer norr om Herrljunga centralort och är cirka 14 000 m2. Planområdet ligger i ett industriområde och är sedan tidigare planlagt för industriändamål, varav ungefär hälften har exploaterats.

Planändringen har stöd i översiktsplanen, är inte av stor vikt eller har principiell betydelse, medför inte en betydande miljöpåverkan och saknar intresse för allmänheten. Planen bedöms därmed, enligt 5 kap 7 § PBL genomföras med standardförfarande. Bygg- och miljönämnden kan besluta om antagande.

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av:
Emil Hjalmarsson, Kommunarkitekt 0513-171 80

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 25 oktober 2021 till:

Herrljunga kommun

Plan- och Byggenheten

Box 201

524 23 Herrljunga

Mail: bygg@herrljunga.se