Detaljplan Ölltorp 1:20 mfl

Kvarter Mimer

GRANSKNING Ölltorp 1:20 mfl

Underrättelse

Detaljplan Ölltorp 1:20 mfl, Herrljunga kommun.

Bygg och miljönämnden har 2020-02-02 uppdragit Bygg och miljöförvaltningen att ändra detaljplanerna för Ölltorp 1:13 och Ölltorp 1:20.

Syftet med planen är att möjliggöra en förändrad fastighetsindelning för fastigheterna Ölltorp 1:20, Ölltorp 1:13 samt Ölltorp 1:22. Vidare avser planen att pröva lämpligheten för en padelhall, biltvättsanläggning samt drivmedelstation i området samt möjliggöra en ny utfart mot Vretavägen.

Planändringen har stöd i översiktsplanen, är inte av stor vikt eller har principiell betydelse, medför inte en betydande miljöpåverkan och saknar intresse för allmänheten. Planen bedöms därmed, enligt 5 kap 7 § PBL genomföras med standardförfarande. Bygg- och miljönämnden kan besluta om antagande.

Detaljplanen har varit ute på samråd 2021-09-23– 2021-10-25.

Granskningen sker nu under tiden 14 mars – 11 april 2023 (enligt PBL 5:18)

Granskningshandlingar för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, samt på Herrljunga kommuns hemsida www.herrljunga.se Länk till annan webbplats..

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av: Emil Hjalmarsson, 0513-171 80

Synpunkter från samråd har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 11 april 2023 till:

Herrljunga kommun
Plan- och Byggenheten
Box 201
524 23 Herrljunga

Mail: plan@herrljunga.se