Bostäder vid Furulund

Detaljplan för Furulund, Herrljunga kommun.

översikt tallen

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-24 §151 att uppmana bygg- och miljönämnden att planlägga Furulund 3 för bostäder, förskola mm

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, förskola på fastigheten Horsby 11:1 mfl.

Genom planändringen skapas förutsättningar för ett tillskott av bostäder i Herrljunga tätort i linje med utvecklingsplanens målsättning att öka antalet invånare.

Aktuellt planområde angränsar idag till befintliga bostadsområden och utgörs idag till övervägande del av skog.

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av:
Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt 0513-171 80 och Lena-Britt Björklund 0513-171 83.

Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt

För Plan- och byggenheten
emil.hjalmarsson@admin.herrljunga.se