Bostäder vid Furulund

Samråd, Detaljplan Bostäder vid Furulund, Horsby 11:1 m.fl. Herrljunga kommun.

översikt tallen

Kommunstyrelsen har 2018-09-04 KS §151, beslutat uppmana Bygg- och miljönämnden att upprätta detaljplan. Bygg- och miljönämnden har 2020-09-30, BMN §71 uppdragit åt Bygg- och miljöförvaltningen att påbörja planarbetet. Aktuellt område utgörs idag till övervägande delen av skog i direkt anslutning till Furulundsvägen och bostadsområdet Furustigen.

Planens syfte är att medge byggnation av bostäder i form av villor, radhus, kedjehus samt mindre flerbostadshus i två våningar.

Genom planförslaget skapas förutsättningar för nya bostäder i Herrljunga tätort och förslaget är i linje med övergripande kommunala dokument. Planförslaget bidrar till både ökad service och ett variationsrikt utbud av boendeformer i Herrljunga kommun.

Du/ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på bifogade förslag till detaljplan.

Handlingar för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, Receptionen i Herrljunga kommunhus samt digitalt som PDF längst ner på sidan.

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av:
Emil Hjalmarsson, Plan- och Byggchef/kommunarkitekt 0513-171 80

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 13 april 2022 till:

Herrljunga kommun
Plan- och Byggenheten
Box 201
524 23 Herrljunga

Mail: plan@herrljunga.se