Bostäder vid Furulund

Underrättelse,Granskning, Detaljplan Bostäder vid Furulund, Horsby 11:1 m.fl. Herrljunga kommun.

översikt tallen

Underrättelse

Detaljplan Bostäder vid Furulund, Horsby 11:1 m.fl. Herrljunga kommun.

Kommunstyrelsen har 2018-09-04 KS §151, beslutat uppmana Bygg- och miljönämnden att upprätta detaljplan. Bygg- och miljönämnden har 2020-09-30, BMN §71 uppdragit åt Bygg- och miljöförvaltningen att påbörja planarbetet. Aktuellt område utgörs idag till övervägande delen av skog i direkt anslutning till Furulundsvägen och bostadsområdet Furustigen.

Planens syfte är att medge byggnation av bostäder i form av villor, radhus, kedjehus samt mindre flerbostadshus i två våningar.

Genom planförslaget skapas förutsättningar för nya bostäder i Herrljunga tätort och förslaget är i linje med övergripande kommunala dokument. Planförslaget bidrar till både ökad service och ett variationsrikt utbud av boendeformer i Herrljunga kommun.

Detaljplanen har varit ute på samråd 2022-03-10– 2022-04-13.

Granskningen sker nu under tiden 9 januari – 6 februari 2023 (enligt PBL 5:18)

Granskningshandlingar för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, samt på Herrljunga kommuns hemsida www.herrljunga.se Länk till annan webbplats..

Synpunkter från samråd har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av: Emil Hjalmarsson, 0513-171 80

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 6 februari 2023 till:

Herrljunga kommun

Plan- och Byggenheten

Box 201

524 23 Herrljunga

Mail: plan@herrljunga.se