Bostäder vid Furulund

Underrättelse,ANTAGANDE, Detaljplan Bostäder vid Furulund, Horsby 11:1 m.fl. Herrljunga kommun.

översikt tallen

Underrättelse

Härmed tillkännages att Samhällsbyggnadsnämnden i Herrljunga den 6 december 2023, §107, antagit

Detaljplan Bostäder vid Furulund, Horsby 11:1 m.fl. Herrljunga kommun.

Beslutet har tillkännagivits genom att Samhällsbyggnadsnämndens justerade protokoll har anslagits på kommunens digitala anslagstavla 12 december 2023.

Antagandehandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.herrljunga.se.

Beslutet får överklagas hos mark- och miljödomstolen inom tre veckor räknat från den 2023-12-12, då antagandebeslutet sattes upp på kommunens anslagstavla. Sista dag för överklagan är 2024-01-02.

Emil Hjalmarsson

Kommunarkitekt

 

Detaljplan Bostäder vid Furulund, Horsby 11:1 m.fl. Herrljunga kommun.

Kommunstyrelsen har 2018-09-04 KS §151, beslutat uppmana Bygg- och miljönämnden att upprätta detaljplan. Bygg- och miljönämnden har 2020-09-30, BMN §71 uppdragit åt Bygg- och miljöförvaltningen att påbörja planarbetet. Aktuellt område utgörs idag till övervägande delen av skog i direkt anslutning till Furulundsvägen och bostadsområdet Furustigen.

Planens syfte är att medge byggnation av bostäder i form av villor, radhus, kedjehus samt mindre flerbostadshus i två våningar.

Genom planförslaget skapas förutsättningar för nya bostäder i Herrljunga tätort och förslaget är i linje med övergripande kommunala dokument. Planförslaget bidrar till både ökad service och ett variationsrikt utbud av boendeformer i Herrljunga kommun.

Detaljplanen har varit ute på samråd 2022-03-10– 2022-04-13.

Granskningen sker nu under tiden 9 januari – 6 februari 2023 (enligt PBL 5:18)

Granskningshandlingar för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, samt på Herrljunga kommuns hemsida www.herrljunga.se Länk till annan webbplats..

Synpunkter från samråd har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Ytterligare information om detaljplanen lämnas av: Emil Hjalmarsson, 0513-171 80

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 6 februari 2023 till:

Herrljunga kommun

Plan- och Byggenheten

Box 201

524 23 Herrljunga

Mail: plan@herrljunga.se