Industriområde, Vreta 13:1 m.fl.

Kvarter Mimer

Kungörelse

Följande plan har vunnit laga kraft

Detaljplan, Industriområde Ölltorp, del av Vreta 13.1 Antagen 27 november 2019 §71. Laga kraft 20 december 2019.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Bygg- och miljönämnden

Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt
0513-171 80
För Plan- och byggenheten
emil.hjalmarsson@admin.herrljunga.se