Industriområde, Vreta 13:1 med flera.

Kvarter Mimer

Kungörelse

Följande plan har vunnit laga kraft:

Detaljplan, Industriområde Ölltorp, del av Vreta 13.1

Antagen 27 november 2019 §71. Laga kraft 20 december 2019.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.